صفحه ۴۸۰

کسانی که روزه بر آنها واجب نیست

روزه بر این افراد واجب نیست:

کسی که به علت پیری توانایی روزه گرفتن ندارد و یا روزه گرفتن برای او مشقت دارد، و زنانی که شیر می‎دهند و شیر آنها کم است و روزه برای بچه و یا خود آنان ضرر دارد، یا زنانی که آبستن هستند و روزه برای خود آنان یا جنین آنان ضرر داشته باشد، و به طور کلی برای کسانی که در شدت و سختی باید روزه بگیرند و ممکن است به خاطر روزه مریض شوند و یا مرضی که دارند شدت یابد، همچنین کسی که مرضی دارد که زیاد تشنه می‎شود و توان و تحمل تشنگی ندارد و یا برای او مشقت دارد، و دختری که به سن بلوغ رسیده ولی از لحاظ جسمی به گونه ای است که انجام روزه برای او مقدور نیست یا عسر و حرج دارد و یا موجب زیان و ضرر برای اوست.

امام (ع) در جواب کسی که میزان بیماری و ناتوانی را می‎پرسد می‎فرماید: "هر کس به وضع خود آگاه است و هر فردی باید تکلیف خود را تشخیص دهد و طبق وظیفه اش عمل کند."حر عاملی، وسائل الشیعة، باب 20 از ابواب من یصح منه الصوم، ج 10، ص 220، حدیث 3.

البته ناتوانان از روزه گرفتن (به جز دختری که به سن بلوغ رسیده ولی ناتوان است) باید - و در برخی موارد بنابر احتیاط واجب - در ازای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهند.

مبطلات روزه

ده چیز روزه را باطل می‎کند. 1 و 2 - خوردن و آشامیدن 3 - آمیزش جنسی 4 - استمنا 5 - دروغ بستن به خدا، پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع)، و نیز بنابر احتیاط دروغ بستن به حضرت

ناوبری کتاب