صفحه ۴۷۷

نبش قبر

1 - شکافتن قبر مسلمان حرام است، ولی اگر بدنش از بین رفته و خاک شده باشد و بی احترامی به او نباشد اشکال ندارد.

2 - نبش قبور امام زاده ها، علما، شهدا و صلحا - اگر چه سالها بر آن گذشته باشد - در صورتی که زیارتگاه باشد حرام است؛ بلکه اگر زیارتگاه هم نباشد، بنابر احتیاط واجب نباید آن را نبش کرد.

3 - در چند مورد شکافتن قبر جایز است؛ از جمله:

1 - در صورتی که میت بی غسل یا بی کفن دفن شده باشد یا بفهمند غسل او باطل بوده و یا به غیر دستور شرع کفن شده است و یا این که او را در قبر رو به قبله نگذاشته اند و بدن متعفن نشده باشد؛ ولی چنانچه بر او نماز نخوانده یا نمازی که خوانده اند باطل باشد، باید نماز را بر قبر او بخوانند و شکافتن قبر جایز نیست.

2 - اگر بخواهند برای یک مطلب شرعی که اهمیت آن از شکافتن قبر بیشتر است قبر را بشکافند.

3 - در صورتی که برای ثابت شدن حقی بخواهند بدن میت را ببینند.

4 - در صورتی که میت در زمین غصبی دفن شده باشد و مالک زمین راضی نشود که در آنجا بماند.

5 - در صورتی که کفن یا چیز دیگری که با مرده دفن شده غصبی باشد و صاحب آن راضی نباشد.

6 - در صورتی که مرده را در جایی که بی احترامی به اوست دفن کرده باشند.

7 - در صورتی که بترسند درنده ای بدن مرده را پاره کند یا سیل او را ببرد و یا دشمن بیرون آورد.

8 - در صورتی که بخواهند قسمتی از بدن مرده را که با او دفن نشده است با او

ناوبری کتاب