صفحه ۴۷۴

حنوط و احکام آن

واجب است پس از غسل و بنابر احتیاط واجب پیش از کفن کردن میت، به محل های سجده یعنی پیشانی، کف دست ها، سر دو زانو و سر دو انگشت بزرگ پای میت، مقداری کافور بمالند؛ و بنابراحتیاط به سر بینی میت هم کافور بمالند و نیز مقداری کافور هم روی همین مواضع بگذارند. به این کار در اصطلاح "حنوط" می‎گویند. خوشبو ساختن مرده (حنوط) نیز نمود دیگری از حقیقت مرگ است. امام صادق (ع) می‎فرماید: "مرگ برای مؤمن مانند خوشبوترین عطری است که می‎بوید و از عطرش به وجد می‎آید و یکباره خستگی و درد از او رفع می‎شود".صدوق، الاعتقادات، باب الاعتقاد فی الموت، ص 32.

کفن کردن میت و احکام آن

میت مسلمان را باید با سه پارچه به ترتیب زیر کفن نمایند:

1 - لنگ؛ که باید از ناف تا زانو دور بدن را بپوشاند و بهتر آن است که از سینه تا روی پا را بپوشاند، و تا ممکن است ترک نشود.

2 - پیراهن؛ به گونه ای که از سر شانه تا نصف ساق پا تمام بدن را از پشت و رو بپوشاند؛ و بهتر آن است که تا روی پا برسد.

3 - سرتاسری؛ که باید درازای آن به قدری باشد که بستن دو سر آن ممکن باشد و پهنای آن باید به اندازه ای باشد که یک طرف آن روی طرف دیگر قرار گیرد.

نماز میت و احکام آن

1 - نماز خواندن بر مرده مسلمان حتی کودک شش ساله واجب است، و بنابر احتیاط واجب بر کودکی که شش سال او تمام نشده ولی نماز را درک می‎کرده است نیز خوانده شود. البته در صورتی که پدر و مادر بچه یا یکی از آنان مسلمان باشد.

ناوبری کتاب