صفحه ۴۷۳

بزدایند و سپس او را سه بار به نیت قربت و برای رضای خدا به این ترتیب غسل بدهند:

1 - با آب سدر؛ مقداری سدر با آب پاک مخلوط کنند به حدی که مضاف نشود، و با آن در آغاز سر و گردن میت و آنگاه طرف راست و سپس طرف چپ او را غسل دهند.

2 - با آب کافور به همان گونه که گفته شد.

3 - با آب خالص.

احکام غسل میت

1 - غسل میت همانند غسل جنابت است، و احتیاط واجب آن است که تا غسل ترتیبی ممکن است مرده را غسل ارتماسی ندهند.

2 - طفل مسلمان اگر بمیرد غسل او واجب است؛ و جنین سقط شده نیز اگر چهار ماه یا بیشتر دارد، باید غسل داده شود؛ ولی اگر چهار ماه ندارد، بنابر احتیاط واجب او را در پارچه ای بپیچند و بدون غسل دفن کنند.

3 - شهیدی که در میدان جنگ و در معرکه پیش از آن که به سراغ او بیایند به شهادت رسیده و جان داده باشد، غسل و کفن ندارد و باید او را با لباسهای خود بدون غسل دفن کنند.

4 - کسی که میت مسلمان دوازده امامی را غسل می‎دهد باید مسلمان دوازده امامی و عاقل و بنابر احتیاط واجب بالغ و دانا به مسائل غسل باشد، و به قصد قربت میت را غسل دهد؛ و در ابتدای غسل دوم و سوم هم نیت غسل را تجدید نماید.

5 - اگر جایی از بدن میت نجس باشد، بنابر احتیاط واجب باید پیش از آن که آنجا را غسل دهند آب بکشند؛ و احتیاط مستحب آن است که تمام بدن میت پیش از شروع به غسل پاک باشد.

6 - کسی که در حال جنابت یا حیض مرده و یا غسل دیگری بر عهده اش بوده، لازم نیست او را غسل جنابت یا حیض و یا غسل دیگر دهند؛ و تنها غسل میت کافی است.

ناوبری کتاب