صفحه ۴۷۲

احکام مردگان

در آستانه مرگ

هر کس که مرگ خود را نزدیک می‎بیند، لازم است به امور گذشته خود توجهی کند و اگر از مردم حقوقی نزد او هست یا امانت و تعهدی بر دوش دارد تکلیف آن را روشن نماید و از تقصیرات گذشته خود توبه نماید و تا می‎تواند در صدد جبران آنها باشد.

به انسانی که در حال جان دادن است "محتضر" می‎گویند. بنابر احتیاط واجب باید مسلمانی را که به حالت احتضار درمی آید طوری به پشت بخوابانند که کف پاهای او به طرف قبله قرار گیرد؛ و اگر خواباندن او به این صورت ممکن نیست، به اندازه ممکن به این دستور عمل کنند. و چنانچه خواباندن او به هیچ وجه ممکن نباشد، او را رو به قبله بنشانند؛ و اگر آن هم نشود، او را به پهلوی راست یا چپ رو به قبله بخوابانند. و بنابر احتیاط واجب باید تا وقتی که غسل میت تمام نشده او را مثل محتضر رو به قبله بخوابانند، ولی پس از تمام شدن غسل مثل وقتی که بر او نماز خوانده می‎شود بخوابانند.

واجبات پس از مرگ

بر مسلمانان واجب است در رابطه با مسلمانی که از دنیا رفته موارد زیر را انجام دهند و این واجب را "واجب کفایی" می‎گویند. یعنی اگر عده ای انجام دهند از دیگران ساقط می‎شود، و چنانچه هیچ کس انجام ندهد همه معصیت کرده اند. البته انجام این امور باید در صورت امکان با اجازه ولی میت صورت گیرد.

1 - غسل؛ 2 - حنوط؛ 3 - کفن؛ 4 - نماز میت؛ 5 - دفن.

غسل میت

برای غسل دادن میت ابتدا واجب است نجاست و آلودگی را از بدن مرده

ناوبری کتاب