صفحه ۴۷۱

نماز باید به قصد قضا به جا آورده شود.

غیر از گرفتن خورشید و ماه، اگر زلزله یا سایر حوادث اتفاق افتد، باید بلافاصله نماز آیات به جا آورده شود؛ و اگر به موقع خوانده نشود گناه است و تا پایان عمر بر او واجب است؛ و هنگام خواندن - هر چند وقت گذشته باشد - باید نیت ادا شود.

دستور نماز آیات

نماز آیات دو رکعت است و هر رکعت پنج رکوع دارد و به دو شکل می‎توان آن را به جای آورد:

الف - پس از نیت و تکبیرة الاحرام، حمد و سوره را بخواند و به رکوع برود و پس از رکوع دوباره حمد و سوره را بخواند و به رکوع دوم برود و به همین ترتیب عمل کند تا به رکوع پنجم برسد، و پس از بلند شدن از رکوع پنجم به سجده برود و پس از دو سجده، رکعت دوم را نیز به همین صورت انجام دهد و پس از دو سجده رکعت دوم، تشهد بخواند و سلام دهد.

ب - پس از نیت و تکبیرة الاحرام حمد را بخواند و سوره را به پنج قسمت تقسیم کند و پس از حمد قسمت اول سوره را بخواند و به رکوع رود و پس از رکوع بدون آن که حمد بخواند قسمت دوم سوره را بخواند و به رکوع دوم رود و پس از آن قسمت سوم را بخواند و به رکوع سوم رود و به همین ترتیب عمل کند تا به رکوع پنجم برسد، و پس از بلند شدن از رکوع پنجم به سجده برود و در رکعت دوم همین عمل را تکرار کند و نماز را سلام دهد.

در جایی که می‎خواهد سوره به پنج قسمت تقسیم کند، بنابر احتیاط "بسم الله الرحمن الرحیم" و یا کمتر از یک آیه سوره را به عنوان یک قسمت قرار ندهد؛ مگر این که آن قسمت از آیه جمله مستقلی باشد.

نماز آیات را می‎توان با جماعت به جا آورد؛ و کیفیت آن مثل نمازهای یومیه است که به جماعت خوانده می‎شود.

ناوبری کتاب