صفحه ۴۶۹

با سیاست، لازم است از این جایگاه به سود استقلال، آزادی و عظمت اسلام و مسلمانان بهره گیری شود؛ زیرا اسلام همه عرصه ها و ابعاد زندگی مسلمانان از جمله مسائل سیاسی و اقتصادی آنان را در نظر گرفته است؛ و کسانی که از مطرح کردن مسائل سیاسی و اقتصادی پرهیز می‎کنند، اسلام را آن چنان که هست نشناخته اند.

نماز عید فطر و عید قربان

در دو عید بزرگ اسلامی، یعنی عید فطر (روز اول ماه شوال)، و روز عید قربان (دهم ماه ذیحجه)، مقرر شده است که مسلمانان در هر کجا که باشند دو رکعت نماز عید به جا آورند. وقت نماز عید از طلوع آفتاب روز عید است تا ظهر آن روز.

این نماز در زمان حضور و اقتدار حکومت امام معصوم (ع) واجب است و باید به جماعت خوانده شود، و در زمان غیبت نیز اگر فراهم کردن شرایط آن میسر باشد بنابر احتیاط واجب باید برپا گردد و افراد واجد شرایط - چنانچه عذر شرعی ندارند - باید در آن شرکت نمایند.

کیفیت نماز عید

نماز عید دو رکعت است. در رکعت اول پس از تکبیرة الاحرام و قرائت حمد و سوره، بنابر احتیاط واجب باید پنج تکبیر بگویند و پس از هر تکبیر یک قنوت بخوانند و پس از قنوت پنجم تکبیر دیگری گفته و به رکوع روند و دو سجده را به جا آورده و برخیزند، و در رکعت دوم پس از حمد و سوره چهار تکبیر گفته و پس از هر تکبیر یک قنوت بخوانند و تکبیر پنجم را بگویند و به رکوع روند و دو سجده و تشهد به جا آورده و نماز را پایان دهند. پس از نماز امام باید دو خطبه ایراد کند. شرایطی که در مورد امام جمعه معتبر است در مورد امام نماز عید نیز معتبر است.

بهتر است در رکعت اول نماز عید سوره اعلی و در رکعت دوم سوره شمس قرائت شود، یا در رکعت اول سوره شمس و در رکعت دوم سوره غاشیه خوانده شود.

ناوبری کتاب