صفحه ۴۶۸

کیفیت نماز جمعه

نماز جمعه همانند نماز صبح دو رکعت است. در رکعت اول آن پس از حمد مستحب مؤکد است سوره جمعه، و در رکعت دوم پس از حمد سوره منافقون خوانده شود؛ و نیز مستحب مؤکد است در رکعت اول پیش از رفتن به رکوع یک قنوت، و در رکعت دوم پس از رکوع یک قنوت بخوانند. همچنین واجب است پیش از شروع نماز، دو خطبه خوانده شود.

شرایط امام جمعه

امام جمعه باید بالغ، عاقل، مرد، مؤمن، حلال زاده و عادل باشد و توانایی ایراد خطبه ها را به صورت ایستاده داشته باشد؛ و بنابر احتیاط واجب باید امام جمعه از طرف مجتهد واجد شرایط حاکمیت منصوب باشد؛ و اگر چند مجتهد واجد شرایط باشند، از طرف مجتهدی که واجد شرایط و متصدی اداره امور اجتماعی و سیاسی مسلمانان است منصوب باشد. و اگر اداره این شئون در اختیار مجتهد واجد شرایط نیست، امام جمعه بنابر احتیاط واجب خود باید مجتهد لایق این مقام و یا از طرف چنین مجتهدی منصوب باشد. و اگر امام جمعه واجد شرایط نباشد، حضور در آن جمعه واجب نبوده و نماز صحیح نیست.

شایسته است امام جمعه فردی مخلص، آراسته به صفات نیک، شجاع، صریح، قاطع، با وقار، خطیب، دارای فصاحت و بلاغت، آشنا به اوضاع جهان اسلام و آگاه به مصالح اسلام و مسلمانان باشد و در خطبه ها به مسائل اجتماعی، سیاسی، مصالح مسلمانان و نیازهای مادی و معنوی آنان بپردازد و بکوشد با خطبه ها به آگاهی و رشد معنوی و سیاسی مردم بیفزاید و چگونگی برخورد آنان با یکدیگر و با سایر ملت ها را تذکر دهد و راههای مبارزه با استعمارگران و ستمکاران را به آنان بیاموزد.

از آنجا که نماز جمعه همچون حج و نماز عید فطر و قربان عبادتی است آمیخته

ناوبری کتاب