صفحه ۴۶۷

شرایط امام جماعت

امام جماعت باید عاقل، عادل، دوازده امامی، حلال زاده و بنابر احتیاط واجب بالغ باشد؛ و در خواندن حمد و سوره و دیگر ذکرهای نماز و نیز در به جاآوردن افعال نماز غلط و ایرادی نداشته باشد؛ و اگر مأمومین مرد یا مرد و زن هستند، امام جماعت باید مرد باشد. ولی امامت زن برای زن جایز است.

نمازهای واجب دیگر

نماز جمعه

در روزهای جمعه، با وجود شرایط آن، به جای نماز ظهر نماز جمعه خوانده می‎شود؛ و در قرآن کریم و احادیث شریف در مورد نماز جمعه سفارش بسیاری شده است.

اگر فراهم کردن شرایط نماز جمعه در زمان غیبت امام عصر (عج) ممکن باشد، بنابر احتیاط برپا کردن آن واجب است؛ و پس از برپایی نماز جمعه، بنابر احتیاط واجب حضور در آن برای افرادی که واجد شرایط هستند واجب می‎شود و نباید بدون عذر شرعی آن را ترک کنند.

چون نماز جمعه از دستورات مهم اجتماعی اسلام است و اهمیت فراوانی دارد، برای این که مردم بیشتر در آن شرکت کنند مقرر شده است که:

1 - مردم از فاصله دو فرسخی برای برپا داشتن آن حاضر شوند.

2 - نباید فاصله بین دو محل نماز جمعه کمتر از یک فرسخ باشد که مردم دسته دسته و متفرق نشوند. بلکه همگی در یک اجتماع بزرگتر شرکت کنند و از نتایج اجتماعی آن بیشتر بهره مند شوند.

3 - انجام هر کاری که مزاحم نماز جمعه باشد، نظیر معاملات پیش از اتمام نماز جمعه جایز نیست؛ ولی باطل نمی باشد.

ناوبری کتاب