صفحه ۴۶۱

به طوری که معمول است پشت سر هم بخواند؛ پس اگر موالات نماز را به هم بزند به طوری که از صورت نمازگزار بیرون رود، نمازش باطل است.

احکام نماز

1 - از میان واجبات نماز پنج مورد آن رکن است که عبارتند از: نیت، تکبیرة الاحرام، قیام در حال تکبیرة الاحرام و پیش از رکوع، رکوع و دو سجده. اگر از روی عمد یا اشتباه یکی از آنها ترک و یا اضافه شود، نماز باطل می‎شود؛ و اما سایر واجبات نماز رکن نیستند و اگر از روی اشتباه، ترک و یا اضافه شود، نماز باطل نمی شود؛ و فقط با ترک یا اضافه عمدی آنها نماز باطل می‎شود.

2 - بر هر فرد مسلمان واجب است که همه کلمات نماز را به عربی و شکل صحیح یاد بگیرد و هنگام خواندن نیز صحیح ادا کند.

3 - بر زن و مرد نمازگزار واجب است حمد و سوره نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانند، و بر مرد واجب است حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند بخواند ولی بر زن واجب نیست.

4 - هنگام گفتن ذکرهای واجب نماز باید بدن آرام باشد؛ و در ذکرهای مستحب هم اگر آن را به قصد ذکرهایی که در نماز دستور داده اند بگوید، بنابر احتیاط واجب آرام بودن بدن لازم است؛ به جز ذکر "بحول الله و قوته اقوم و اقعد" که هنگام برخاستن از سجده برای رکعت دیگر گفته می‎شود.

مستحبات نماز

نماز همان طور که تعدادی اجزا و ذکرهای واجب دارد، اعمال مستحب نیز دارد که درباره آنها بسیار توصیه و تأکید شده است و تأثیر زیادی در توجه قلبی انسان به خداوند دارد:

1 - اذان و اقامه؛ مستحب است نمازگزار پیش از شروع نمازهای واجب یومیه،

ناوبری کتاب