صفحه ۴۵۹

5 - ضرورت مصرف آب برای پاک کردن بدن یا لباس نجس.

6 - وجود آب در ظرفی که استعمال آن حرام است و ظرف دیگری وجود ندارد.

7 - تنگ بودن وقت نماز و نبود فرصت کافی برای وضو یا غسل.

واجبات نماز

1 - نیت؛ یعنی تصمیم و اراده بر انجام کار. اگر انسان به کاری که انجام می‎دهد توجه داشته باشد قهرا نیت و اراده آن کار را خواهد داشت. انسان باید عبادات و از جمله نماز را به نیت قربت، یعنی برای انجام فرمان خداوند به جا آورد؛ و لازم نیست نیت را از قلب خود بگذراند یا به زبان بگوید.

2 - قیام؛ نمازگزار در صورت امکان در موقع گفتن تکبیر و حمد و سوره باید به حالت ایستاده باشد. و قیام در حال تکبیرة الاحرام و پیش از رکوع، رکن نماز است.

3 - تکبیرة الاحرام؛ نماز با گفتن "الله اکبر" شروع می‎شود و پس از آن نمازگزار باید از اموری که شایسته و مناسب حال نماز نیست پرهیز کند.

4 - قرائت؛ خواندن سوره حمد و یک سوره دیگر از قرآن در رکعت اول و دوم، و خواندن تسبیحات اربعه یعنی "سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر" سه مرتبه یا خواندن سوره حمد به تنهایی در رکعت سوم و چهارم.

5 - رکوع؛ خم شدن پس از قرائت حمد و سوره یا تسبیحات اربعه در هر رکعت، به اندازه ای که کف دست ها به سر زانوها برسد؛ و در آن حال با توجه کامل خدا را به عظمت یاد کند و گفتن هر ذکری کافی است؛ ولی احتیاط واجب آن است که اگر "سبحان الله" را خواست بگوید سه مرتبه بگوید؛ و اگر غیر آن را خواست بگوید نیز سه مرتبه بگوید و از اندازه سه مرتبه: "سبحان الله" یا یک مرتبه "سبحان ربی العظیم و بحمده" کمتر نباشد. و احوط آن است که تسبیحی را که بیان شد اختیار نماید.

6 - سجده؛ نمازگزار پس از رکوع می‎ایستد و سپس با کمال تواضع به سجده می‎رود. سجده آن است که پیشانی، کف دو دست، سر دو زانو و سر دو انگشت

ناوبری کتاب