صفحه ۴۵۸

3 - کشیدن دو دست بر تمام پیشانی و دو طرف آن از بالا به پایین از جایی که موی سر روییده تا روی ابروها و بالای بینی، به طوری که تمام کف دو دست بر تمام پیشانی و بنابر احتیاط واجب روی ابروها کشیده شود.

4 - کشیدن تمام کف دست چپ بر تمام پشت دست راست از مچ تا سر انگشتان، و تمام کف دست راست بر تمام پشت دست چپ؛ و بنابر احتیاط دو بار کف دو دست به زمین زده شود و بر پیشانی و پشت دست کشیده و باز یک بار کف دو دست به زمین زده شود و بر پشت دست ها کشیده شود.

چیزهایی که تیمم بر آن صحیح است

تیمم بر خاک، ریگ، کلوخ، گل پخته مانند آجر و کوزه، سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ مرمر و دیگر سنگ ها صحیح است؛ ولی تیمم بر جواهرات - مانند عقیق و فیروزه که به آنها زمین نمی گویند - باطل است. و بنابر احتیاط تا ممکن است باید خاک را بر چیزهای دیگر به ویژه سنگ مقدم داشت.

چیزی که بر آن تیمم می‎شود باید پاک باشد و غصبی نباشد، و اگر از چیزهایی است که گرد دارد - بنابر احتیاط - باید گرد آن بر دست بماند.

موارد تیمم

1 - تهیه آب به اندازه وضو یا غسل ممکن نباشد.

2 - دسترسی نداشتن به آب به دلیل پیری، ترس از دزد یا جانوران و یا نداشتن وسیله ای که با آن آب فراهم شود.

3 - ترس از بیماری یا ادامه و یا شدت آن، به خاطر ضرر داشتن آب بر بدن.

4 - ترس از تلف شدن خود، زن، فرزند، همراهان و یا کسی که حفظ جان او واجب است به طوری که اگر آب مصرف وضو یا غسل شود آنان از تشنگی تلف و یا مریض می‎شوند و یا به مشقت می‎افتند. و نیز ترس از تلف حیوانی مانند اسب، استر و غیر آن که همراه انسان است و معمولا سرش را برای خوردن نمی برند.

ناوبری کتاب