صفحه ۴۵۷

4 - تمام چیزهایی که بر جنب حرام است بر زن حائض نیز حرام است و باید از آنها اجتناب کند، و پس از پاک شدن از حیض باید غسل نماید.

تیمم

در اسلام احکام و دستورات به گونه ای وضع شده است که قابل اجرا بوده و موجب مشقت و سختی برای افراد و جامعه نباشد. از جمله در مورد طهارت نماز، اگر انجام وضو یا غسل به دلایلی ممکن نباشد، باید به جای وضو یا غسل تیمم کرد.

خداوند درباره تیمم می‎فرماید: (ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج و لکن یرید لیطهرکم و لیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون )سوره مائده (5)، آیه 6. "خدا نمی خواهد [در دستورات دین ] زحمتی برای شما قرار دهد، بلکه می‎خواهد شما را پاک سازد و نعمتش را بر شما تمام کند، شاید شکرگزار باشید."

فلسفه وضو یا غسل تنها نظافت نیست تا گفته شود در تیمم چگونه نظافت به دست می‎آید. احکام شرع مقدس اسلام، علاوه بر حکمت هایی که بسیاری از انسانها می‎فهمند، دارای مصالح و علل دیگری است که چه بسا فهم آنها برای همه آسان نباشد. روح مشترک در همه احکام الهی به وجود آوردن حالت تعبد و روحیه اطاعت و خضوع بندگان در مقابل خداوند حکیم می‎باشد.

کیفیت تیمم

"تیمم" عبارت است از زدن دو کف دست بر زمین و کشیدن آنها به صورت و پشت دست ها با شرایط زیر:

1 - قصد تیمم به جای وضو یا غسل.

2 - زدن دو کف دست با هم - بنابر احتیاط - به چیزی که تیمم بر آن صحیح است.

ناوبری کتاب