صفحه ۴۵۵

شستن اعضای بدن لازم نیست؛ به شرط آن که در این میان کاری که وضو را باطل می‎کند انجام ندهد.

2 - کسی که چند غسل بر او واجب است، می‎تواند به نیت همه آنها یک غسل به جا آورد. همچنین می‎تواند چند غسل واجب و مستحب را یکجا با یک غسل به جا آورد.

3 - کسی که غسل جنابت کرده، نباید برای نماز وضو بگیرد؛ ولی بنابراحتیاط واجب با غسل های دیگر نمی شود نماز خواند و باید وضو هم گرفته شود.

4 - در غسل ارتماسی بنابر احتیاط واجب باید تمام بدن پاک باشد؛ ولی در غسل ترتیبی اگر تمام بدن نجس باشد و هر قسمت را پیش از غسل دادن آب بکشد، غسل صحیح است.

5 - کسی که روزه واجب گرفته، نمی تواند در حال روزه غسل ارتماسی انجام دهد؛ زیرا روزه دار نباید تمام سر را در آب فرو برد.

6 - اگر در بین غسل کاری که وضو را باطل می‎کند از او سر زند، بنابر احتیاط واجب غسل را از سر گیرد و وضو هم بگیرد.

7 - کسی که غسل دیگری بر او واجب بوده و انجام نداده است، در صورتی که پس از آن جنب شده و غسل جنابت کرده باشد، غسل جنابت او از سایر غسل ها کفایت می‎کند؛ هر چند به آنها توجه نداشته است.

احکام جنابت

تنها غسلی که در قرآن مجید راجع به آن تصریح شده جنابت است. (و ان کنتم جنبا فاطهروا)سوره مائده (5)، آیه 6. "اگر جنب هستید پس خود را پاک کنید." از همین جا استفاده شده است که با غسل جنابت می‎توان نماز خواند و وضو لازم نیست.

ناوبری کتاب