صفحه ۴۵۴

همان عادت ماهانه همیشگی است. و اگر عادت ثابتی در میان نباشد، حداکثر ده روز ادامه دارد؛ ولی ممکن است از سه روز کمتر باشد.

در هر یک از این سه حالت، زنان پس از پاک شدن برای به جا آوردن نماز و سایر عبادات، باید غسل حیض یا استحاضه و یا نفاس به جا آورند؛ که تفصیل آن در رساله توضیح المسائل آمده است.ر.ک : توضیح المسائل، مسائل 394 - 496.

5 - غسل مس میت، که با لمس کردن و تماس بدن کسی به قسمتی از بدن مرده (به استثنای مو) پس از این که بدن مرده سرد شده باشد و هنوز آن را غسل نداده باشند، واجب می‎شود. همچنین تماس با قطعه جدا شده ای از میت که شامل استخوان است، مشمول این حکم می‎باشد.

6 - غسل میت، شستشوی میت به صورتی مخصوص می‎باشد. ابتدا تمام بدن با آب سدر آنگاه با آب کافور و سپس با آب خالص - به گونه ای که در رساله عملیه آمده است - ر.ک : همان، مسائل 597 - 614. شسته می‎شود.

7 - غسلی که به واسطه نذر یا سوگند و یا عهد واجب شده است.

چگونگی غسل

غسل را به دو طریق می‎توان انجام داد: ترتیبی و ارتماسی. "غسل ترتیبی" آن است که انسان نخست سر و گردن، سپس بنابراحتیاط واجب طرف راست، و پس از آن طرف چپ بدن خود را بشوید. "غسل ارتماسی" آن است که انسان به نیت غسل به طوری در آب فرو رود که آب همه بدن او را فرا بگیرد.

احکام غسل

1 - تمام شرایطی که برای صحیح بودن وضو گفته شد، در صحیح بودن غسل هم شرط است؛ ولی در غسل، از بالا به پایین شستن اعضا و فاصله نیفتادن میان

ناوبری کتاب