صفحه ۴۵۳

3 - خارج شدن باد از مخرج مدفوع.

4 - خوابی که بر اثر آن چشم نبیند و گوش نشنود؛ ولی اگر فقط یکی از آنها از کار بیفتد وضو باطل نمی شود.

5 - چیزهایی که عقل را از کار می‎اندازد؛ مانند دیوانگی، بی هوشی و مستی.

6 - استحاضه.

7 - چیزهایی که برای آنها غسل واجب می‎شود؛ مانند جنابت، حیض و نفاس؛ و نیز بنابر احتیاط، مس میت پس از سرد شدن و پیش از غسل دادن آن.

غسل

گاهی شرط صحت عبادت "غسل" است. یعنی تمام بدن با ترتیب و شرایط خاص و با قصد قربت باید شسته شود و وضو به تنهایی کافی نیست. در بعضی موارد نیز مستحب است انسان غسل کند.

غسل های واجب

در چند مورد برای نماز و هر کاری که باید با وضو انجام شود باید غسل کرد:

1 - غسل جنابت، که در نتیجه نزدیکی جنسی و یا بیرون آمدن منی، چه در خواب و چه در بیداری، واجب می‎شود.

2 و 3 و 4 - غسل حیض، استحاضه و نفاس.

"حیض" خونی است که معمولا در هر ماه چند روزی از رحم زنان خارج می‎شود؛ و حداقل آن سه روز و حداکثر آن ده روز است. زنان غالبا از حیث وقت و عدد روزها به تناسب نژاد و خانواده و شرایط جسمی و غیره، در زمان و مدت خاصی خونریزی پیدا می‎کنند؛ که در اصطلاح به آن قاعدگی گفته می‎شود.

"استحاضه" خون دیدن زنان است، که از سه روز کمتر و یا از ده روز بیشتر می‎باشد.

"نفاس" جریان خونی است که پس از زایمان در زنان دیده می‎شود و مدت آن

ناوبری کتاب