صفحه ۴۵۱

در وضو شستن صورت و دست ها و مسح کردن جلوی سر و روی پاها واجب است و آن را به دو صورت می‎توان انجام داد: ترتیبی و ارتماسی.

وضوی ترتیبی و ارتماسی

"وضوی ترتیبی" آن است که روی هر یک از اعضای وضو آب ریخته شود و از بالا به پایین و به ترتیب شستشو شود؛ ولی در "وضوی ارتماسی" هر عضو به ترتیب و با فرو بردن زیر آب شسته می‎شود.

در وضوی ترتیبی صورت را باید از رستنگاه موی سر تا چانه و پهنای آن به اندازه ای که میان انگشت میانی و شست قرار می‎گیرد از بالا به پایین شست؛ و برای آن که یقین حاصل شود که این مقدار شسته شده، باید کمی از اطراف آن هم شسته شود. سپس نخست دست راست و پس از آن دست چپ را از آرنج تا سر انگشتان - از بالا به پایین - بشوید؛ و برای آن که یقین شود که آب وضو به تمام این مقدار رسیده، باید کمی بالاتر از آرنج هم شسته شود.

پس از شستن هر دو دست باید بر یک قسمت از چهار قسمت سر که برابر پیشانی است، با رطوبت آب وضو که در کف دست مانده دست کشیده شود و سپس پاها از سر انگشت تا برآمدگی روی پا مسح گردد.

هنگام مسح باید جای مسح خشک باشد و سر و پا را ثابت نگه داشته و دست روی آن کشیده شود. و اگر موی سر به اندازه ای بلند است که اگر شانه شود به صورت یا جای دیگر سرش می‎رسد، هنگام مسح باید با باز نمودن فرق، پوست جلوی سر یا به هر ترتیب دیگر بیخ موها مسح شود؛ و اگر موها به این اندازه بلند نیست، کافی است بر روی موها مسح شود. همچنین بنابر احتیاط واجب با دست راست و از بالا به پایین و با سه انگشت، جلوی سر مسح گردد؛ و در مسح پاها، دست بر سر انگشت ها گذاشته و روی پا کشیده شود؛ نه آن که تمام کف دست را روی پا بگذارد و کمی بکشد.

ناوبری کتاب