صفحه ۴۴۸

4 - آفتاب به تنهایی تری چیز نجس را خشک کند.

5 - آفتاب مقداری از بنا یا ساختمان را که نجاست به آن فرو رفته یکمرتبه خشک کند؛ در غیر این صورت فقط روی آن پاک می‎شود و زیر آن نجس می‎ماند.

6 - بین روی زمین یا ساختمان که آفتاب به آن می‎تابد و داخل آن، هوا یا جسم پاک دیگری فاصله نباشد؛ وگرنه قسمت داخل پاک نمی شود.

4 - استحاله

اگر ماهیت و جنس چیز نجس به گونه ای عوض شود که به صورت چیز پاکی درآید، پاک می‎شود؛ که اصطلاحا می‎گویند "استحاله" شده است؛ مثل این که سگ در نمکزار نمک گردد یا چوب نجس خاکستر شود. ولی اگر ماهیت و جنس آن عوض نشود پاک نمی شود، مثل آن که گندم نجس را آرد کنند.

5 - کم شدن دو سوم آب انگور

جوش آمدن آب انگور که موجب حرام شدن آن می‎شود، به دو صورت است:

الف - به وسیله آتش جوش آمده باشد، که در این صورت خوردنش حرام و بنابر احتیاط نجس است؛ و تنها در صورتی پاک و حلال می‎شود که چنان بجوشد که دو سوم آن بخار شود و شیره گردد.

ب - به خودی خود جوش آمده باشد، که در این صورت نجس و خوردن آن حرام است؛ و تنها در صورتی پاک و حلال می‎شود که تبدیل به سرکه گردد.

6 - انتقال

اگر خون بدن انسان یا حیوانی که خون جهنده دارد به بدن حیوانی که خون جهنده ندارد انتقال یابد و خون آن حیوان به شمار آید، پاک است؛ و این را در اصطلاح "انتقال" می‎گویند؛ مانند خونی که پشه از بدن انسان یا حیوان دیگر می‎مکد و جزء بدن پشه می‎شود.

ناوبری کتاب