صفحه ۴۴۷

شسته شود؛ و بنابراحتیاط آب کر و جاری هم همین حکم را دارد.

مخرج مدفوع انسان علاوه بر آب (با رعایت شرایطی که در توضیح المسائل گفته شده است)ر.ک : توضیح المسائل، مسأله 228. با سه قطعه سنگ یا پارچه، دستمال کاغذی و مانند آن نیز پاک می‎شود.

2 - زمین

"زمین" با پنج شرط کف پا و ته کفش نجس را پاک می‎کند:

1 و 2 - بنابر احتیاط واجب زمین پاک و خشک باشد.

3 - به سبب راه رفتن و برخورد با زمین نجس، کف پا یا ته کفش نجس شده باشد.

4 - نجاستی که به کف پا یا ته کفش رسیده، با راه رفتن یا مالیدن پا به زمین بر طرف شود.

5 - زمینی که روی آن راه می‎روند خاکی یا سنگفرش و یا آجر فرش و مانند آن باشد؛ ولی با راه رفتن بر روی فرش و یا حصیر و یا سبزه، پا و کفش نجس پاک نمی شود؛ و پاک شدن آن با راه رفتن روی آسفالت نو که روی آن قیر است و زمینی که با چوب فرش شده محل اشکال است.

3 - آفتاب

"آفتاب" زمین و ساختمان و چیزهایی مانند: در، پنجره و میخ هایی را که در ساختمان به کار رفته و جزو ساختمان به شمار می‎آید، با شش شرط پاک می‎کند:

1 - چیز نجس به گونه ای تر باشد که اگر چیز دیگری به آن برسد تر شود.

2 - پیش از تابیدن آفتاب، عین نجاست از آن چیز بر طرف شده باشد.

3 - چیزی مانند ابر یا پرده و یا جسم دیگری از تابیدن مستقیم خورشید به چیز نجس جلوگیری نکند. و اگر از پشت شیشه یا به وسیله آینه بتابد، پاک شدن آن محل اشکال است.

ناوبری کتاب