صفحه ۴۴۶

3 - هنگام شستن چیز نجس، مضاف نشود و بو یا رنگ یا مزه نجاست هم نگیرد.

4 - پس از آب کشیدن چیز نجس عین نجاست در آن نمانده باشد.

آب قلیل و کر

اصل آب از نظر مقدار و خاصیت پاک کنندگی بر دو قسم است:

1 - آب کر؛ و آن مقدار آبی است که بر اثر ملاقات چیزهای نجس، علاوه بر این که خودش نجس نمی شود، چیز نجس را نیز پاک می‎کند؛ به شرط این که عین نجس، بو یا رنگ و یا مزه آن را تغییر ندهد. و مقدار آن به حسب وزن تقریبا 384 کیلوگرم است و به حسب مساحت مقدار حجم مکعبی است که هر طرف آن 3/5 وجب شخص معمولی در حدود 73 سانتی متر باشد.

2 - آب قلیل؛ و آن آبی است که از آب کر کمتر باشد و از زمین هم نجوشد.

اگر بخواهیم چیز نجس را به وسیله آب قلیل، مثلا با آفتابه و پارچ و مانند آن پاک بکنیم، باید آن را روی چیز نجس از بالا به پایین بریزیم؛ و اگر نجاست به آب قلیل برخورد کند، خود آب را آلوده می‎کند. ولی آب کر در صورتی نجس می‎شود که بر اثر ملاقات با چیز نجس، یکی از سه صفت آن (رنگ، بو یا مزه) تغییر کند.

ظرف نجس شده را با آب قلیل سه مرتبه باید شست ولی در آب جاری و کر یک مرتبه کافی است؛ و اگر ظرفی را سگ در آن چیز روان خورده باشد، ابتدا با خاک پاک خاکمال می‎کنند سپس بنابراحتیاط واجب با کمی مخلوط آب و خاک آن را می‎سایند و بعد بنابراحتیاط سه بار آن را می‎شویند؛ همچنین ظرفی را که سگ آن را لیسیده و یا آب دهانش را در آن ریخته، بنابراحتیاط واجب باید پیش از شستن خاکمال کرد. و اگر خوک از ظرفی چیز روان خورده باشد، باید با آب قلیل آن را هفت مرتبه شست؛ و در آب کر و جاری هم احتیاط هفت مرتبه است. و لازم نیست آن را خاکمال کنند. و اگر ظرفی به شراب نجس شده باشد باید با آب قلیل سه مرتبه

ناوبری کتاب