صفحه ۴۴۵

شارع مقدس دور نگاه داشتن مسلمانان از حشر و نشر با کفار بوده است تا تحت تأثیر افکار و عقاید آنان قرار نگیرند؛ و این مسأله منافاتی با مباحثات علمی و روابط اقتصادی و تجاری با آنان - در صورت عدم مفسده - ندارد.

راه ثابت شدن نجاست

نجاست هر چیز از سه راه ثابت می‎شود:

الف - خود انسان یقین کند که چیزی نجس شده است.

ب - کسی که چیزی در اختیار اوست و متهم به دروغگویی نیست، بگوید آن چیز نجس است.

ج - دو مرد عادل بگویند چیزی نجس شده است. بلکه اگر یک مرد عادل هم بگوید احتیاط واجب آن است که از آن پرهیز شود.

راه نجس شدن چیزهای پاک

اگر چیز نجسی به چیز دیگری که پاک است برسد، در صورتی که هر دو و یا یکی از آنها چنان تر باشد که تری یکی به دیگری سرایت کند، آن چیز پاک هم نجس می‎شود؛ ولی اگر رطوبت چندان نباشد که به دیگری سرایت کند، چیزی که پاک بوده نجس نمی شود.

پاک کننده ها (مطهرات)

یازده چیز، شئ نجس را پاک می‎کند و به آنها "مطهرات" می‎گویند.

1 - آب

"آب" با چهار شرط چیز نجس را پاک می‎کند:

1 - مطلق باشد؛ پس آب مضاف، مثل گلاب، بنابر احتیاط واجب چیز نجس را پاک نمی کند.

2 - پاک باشد.

ناوبری کتاب