صفحه ۴۴۳

دست تا مچ و پا تا مچ لازم نیست؛ و برای آن که یقین کند مقدار واجب را پوشانده است، باید مقداری از اطراف صورت و قدری پایین تر از مچ را هم بپوشاند.

2 - لباس نمازگزار باید پاک باشد. بنابراین اگر لباس آلوده و نجس است، باید آن را پاک کند.

3 - لباس نمازگزار بنابر احتیاط واجب باید مباح باشد. بنابراین کسی که می‎داند پوشیدن لباس غصبی حرام است، چنانچه از روی عمد با لباس غصبی یا لباسی که نخ یا دکمه و یا چیز دیگر آن غصبی است نماز بخواند، بنابر احتیاط واجب باید نمازش را دوباره به جا آورد.

4 - چیزهایی که از مردار و یا از حیوان حرام گوشت است، نباید در لباس نمازگزار و یا همراه او باشد. و این حکم بنابر احتیاط واجب در موردی که حیوان دارای خون جهنده نباشد نیز جاری است.

5 - پوشیدن لباسی که از ابریشم خالص تهیه شده و یا طلاباف است برای مردان جایز نمی باشد و نماز در آن باطل است؛ و بنابراحتیاط زن نیز در لباس ابریشم نماز نخواند؛ ولی پوشیدن لباس طلاباف و به طور کلی زینت کردن به طلا برای زنها - در نماز یا غیر آن - اشکال ندارد.

طهارت

نمازگزار باید بدنش پاک باشد. طهارت دو نوع است: طهارت ظاهری و طهارت باطنی و معنوی.

الف - طهارت ظاهری

طهارت ظاهری آن است که بدن و لباس به چیزهای ناپاک و نجس آلوده نباشد. بنابراین باید قبلا نجاست و آلودگی را زایل کرده و بعد از پاکی بدن و لباس، نماز خواند. (مگر در صورت مشقت یا مواردی که در توضیح المسائل استثنا شده است.)رساله توضیح المسائل، مسائل 767 - 778.

ناوبری کتاب