صفحه ۴۴۱

1 - نماز صبح، دو رکعت است و وقت آن از اول سپیده صبح تا طلوع آفتاب است.

2 - نماز ظهر، چهار رکعت است (در غیر سفر) و وقت آن از اول ظهر است تا مقدار چهار رکعت قبل از غروب آفتاب (که وقت مخصوص نماز عصر است).

3 - نماز عصر، چهار رکعت است (در غیر سفر) و وقت آن بعد از مقدار چهار رکعت از اول ظهر (که وقت مخصوص نماز ظهر می‎باشد) تا غروب آفتاب است.

4 - نماز مغرب، سه رکعت است و وقت آن از اول مغرب است تا نیمه شب.

5 - نماز عشاء، چهار رکعت است (در غیر سفر) و وقت آن پس از مقدار سه رکعت از اول مغرب (که وقت مخصوص نماز مغرب است) شروع می‎شود تا نیمه شب.

مکان نمازگزار

مکان نمازگزار باید دارای شرایط زیر باشد:

1 - مباح باشد.

2 - آرام و بدون حرکت باشد؛ لذا نماز در جاهایی که استقرار و آرامش در آنجا ممکن نیست، مانند جاهای فنردار یا وسایل نقلیه متحرک (مگر در مواقع ناچاری مانند تنگی وقت) صحیح نیست. در حال ناچاری هم باید تا جایی که می‎تواند و صورت نماز به هم نمی خورد هنگام حرکت و تکان خوردن چیزی نخواند، و هرگاه وسیله نقلیه از سمت قبله برگشت او نیز خود را به سمت قبله بچرخاند.

3 - محل سجده پاک باشد؛ و غیر محل سجده هم باید نجاست سرایت کننده نداشته باشد.

4 - محل نماز هموار باشد؛ به گونه ای که جای پیشانی از جای زانو و بنابراحتیاط واجب جای سایر اعضای سجده، بیش از چهار انگشت بسته، فراز و نشیب نداشته باشد.

5 - مکان نمازگزار به گونه ای باشد که وی بتواند قیام و رکوع و سجود را به طور صحیح انجام دهد، مگر در حال ناچاری که باید به قدری که ممکن است آنها را به جا آورد.

ناوبری کتاب