صفحه ۴۳۷

عبادات

در این قسمت به موضوعاتی پرداخته می‎شود که به چگونگی پیوند انسان با خداوند مربوط می‎شود. مانند نماز، روزه، حج، اعتکاف و نذر که در آنها قصد و نیت تقرب به خدا شرط است. گفتنی است که بعضی عبادات در عین عبادت خدا بودن، ممکن است بعد سیاسی اجتماعی نیز داشته باشند؛ مانند نماز جماعت، نماز جمعه، حج و... .زکات و خمس هرچند جنبه عبادی دارند و باید به قصد قربت پرداخت شوند ولی چون جنبه مالی در آنها قوی تر است در باب اقتصاد از آنها سخن می‎گوییم.

برخی از عبادتها واجب هستند، مثل نمازهای واجب؛ و برخی دیگر مستحب می‎باشند، مانند نمازهای مستحبی، دعا، توسل و زیارت.

نماز

نماز یعنی نیایش و اظهار بندگی و شکرگزاری به شکل مخصوص و معین در برابر خداوندی که انسان به او اعتقاد و ایمان دارد و وجود خود و نعمت هایی را که دارد از طرف او می‎داند. نماز ارتباط معنوی میان آفریده و آفریدگار و درخواست یاری از اوست برای آن که انسان بتواند انسانیت خود را نگهداری کند و در مسیر حق و حقیقت قرار گیرد. از سویی به مکلفان تعلیم داده شده است که با آفریننده خود چگونه راز و نیاز کنند و او را به چه صفاتی بخوانند.

ناوبری کتاب