صفحه ۴۲۰

برای خودت مگر این که همان چیز را برای دیگران راضی شوی، یاری برادر دینی ات با مال، و ذکر مداوم خدا."همان، ص 144، حدیث 3. در نقل دیگری آمده است: "پیامبر عازم غزوه ای بود، مردی اعرابی از راه رسید و عرض کرد: ای رسول خدا! به من راهی نشان بده که با آن وارد بهشت شوم. پیامبر(ص) فرمود: هر کاری را که دوست داری دیگران با تو انجام دهند با دیگران انجام بده؛ و هر کاری را که برای خودت نمی پسندی با دیگران انجام نده."همان، ص 146، حدیث 10) .

امام علی (ع) فرموده است: "محبوبترین بندگان خدا کسانی اند که عدل را ملازم خود قرار داده اند."سید رضی، نهج البلاغه، خطبه 87، ص 118) . و اولین مرحله عدالت آن است که خواسته هوای نفس را از خود دور کرده حق را بیان کند و بر طبق آن عمل نماید.

ناوبری کتاب