صفحه ۴۱۸

10 - حلم و خویشتن داری

حاکمان باید دارای خویشتن داری و گذشت در برخورد با خطاهای مردمشان باشند. امام صادق (ع) از پدرش نقل کرده است که "امامت و حکومت زیبنده کسی است که این سه خصلت را داشته باشد: تقوایی که او را از حرامها نگه دارد، و حلمی که با آن غضبش را مهار کند، و رفتار حکومتی نیکو که همچون پدری مهربان برای مردم باشد."صدوق، الخصال، باب الثلاثة، ص 116، حدیث 97. در روایتی دیگر در شرایط امامت و حکومت پس از ذکر تقوا می‎فرماید: "حلم یرد به جهل الجاهل"کلینی، کافی، ج 2، ص 116، حدیث 1) . "حلمی که نادانی نادان را تحمل کند و از آن بگذرد." و نیز امام علی (ع) در اهمیت بردباری فرموده: "الحلم رأس الریاسة"آمدی، غررالحکم، ص 342، حدیث 7814. "اصل در ریاست بردباری است".

11 - عدالت

عدالت از رسالتهای اصلی تمام پیامبران الهی بوده و از آرمان های مردم در طول حیاتشان است و انسانها همواره برای اجرای آن در طول تاریخ کوشیده اند. عدالت برای مردم به مثابه آب حیات بوده و برای آن جان خود را فدا کرده اند. امام صادق (ع) فرمود: "العدل احلی من الماء یصیبه الظمآن ما اوسع العدل اذا عدل فیه و ان قل"کلینی، کافی، ج 2، ص 146، حدیث 11) . "عدالت گواراتر از آب است که به تشنه می‎رسد؛ و چقدر گسترده است عدالت، هر چند کم به آن عمل شود."

عدالت اگرچه از اموری است که حسن ذاتی دارد و امری فطری است، اما همواره از سوی کسانی مورد تعدی قرار گرفته است. آنان که دستی بر قدرت پیدا

ناوبری کتاب