صفحه ۴۰۰

باید با دیگران با صداقت رفتار کرد و از دروغ پرهیز کرد. امام صادق (ع) فرمود: "به طولانی بودن رکوع و سجده کسی نگاه نکنید، زیرا چه بسا این کاری است که شخص ممکن است به آن عادت کرده و اگر ترک کند موجب وحشتش شود؛ ولیکن به راستگویی و امانتداری او نگاه کنید."همان، ص 105، حدیث 12) .

باید در تمام امور با دیگران به انصاف رفتار کرد. هر چیزی را که برای خود می‎پسندیم برای دیگران نیز بپسندیم. از پیامبر خدا(ص) نقل شده است: "بهترین اعمال، رعایت انصاف است و یاری برادران دینی و در هر حال به یاد خدا بودن."همان، ص 145، حدیث 7. در عین این که انسان باید به دیگران احسان و کمک کند، باید خود را از دیگران بی نیاز بداند و دست نیاز به سوی آنان دراز ننماید. امام باقر(ع) فرمود: "نا امیدی از آنچه در دست مردم است، مایه عزت مؤمن در دینش می‎باشد."همان، ص 149، حدیث 6. و این در حالی است که بر انسان مؤمن است که به امور مسلمانان اهتمام بورزد و از آنها کناره نگیرد. رسول خدا(ص) فرمود: "هر کس صبح نماید و به امور مسلمانان نپردازد مسلمان نیست."حر عاملی، وسائل الشیعة، باب 18) از ابواب فعل المعروف، ج 16، ص 336، حدیث 2. باید برای رفع مشکلات مؤمنان اقدام کرد، به خصوص اگر اختلافی در میان آنان وجود دارد برطرف ساخت و حل کرد. همچنین باید از مجادله و کشمکش های بی فایده پرهیز کرد. چنین کارهایی موجب مرض قلب و پیدایش نفاق می‎شود.کلینی، کافی، باب المراء والخصومة، ج 2، ص 300.

اخلاق کارگزاران

یکی از ویژگی های تعالیم اسلامی، افزون بر نظارتهای بیرونی و تأکید بر حق انتقاد و حق انتخاب، توصیه های اخلاقی در جهت نظارت درونی و خودسازی کارگزاران است.

ناوبری کتاب