صفحه ۳۹۹

امیرالمؤمنین (ع) می‎فرماید: "برای برادر دینی ات خون و مالت را، و برای دشمنت عدل و انصافت را هدیه کن، و برای عموم مردم گشاده رویی و نیکوکاری ات را هدیه نما."حرانی، تحف العقول، ص 212.

آداب معاشرت

بخشی از موفقیت انسان به جامعه و چگونگی ارتباط او با سایر انسانها وابسته است. این مهم است که ما چگونه با مردم برخورد کنیم و برای آنها ارزش قائل بوده، در قبال همه انسانها مسئولیت شناس باشیم و خود را از آنان جدا ندانیم. به همین جهت در تعالیم اسلامی پاره ای سفارشها رسیده که تکمیل کننده اخلاق و یاری رساننده به انسان در زندگی است و بر انسان مسلمان لازم است که آنها را رعایت نماید. هنگام مواجه شدن با کسی مناسب است که به او سلام کند. "خود این عمل مستحب است، ولی جواب آن واجب."کلینی، کافی، ج 2، ص 644، حدیث 1) . امام صادق (ع) کسی را بخیل معرفی کرده است که از سلام کردن بخل بورزد.همان، ص 645، حدیث 6. همچنین یکی از رفتارهای اجتماعی گشاده رویی و خوش برخوردی است. امام صادق (ع) فرمود: "سه چیز است که هر کس یکی از آن سه را به جا آورد، خداوند بهشت را بر او واجب می‎کند: انفاق با تنگدستی، خوش رویی با همه و رعایت انصاف."همان، ص 103، حدیث 2. دست دادن و مصافحه با یکدیگر بسیار سفارش شده است. در روایتی آمده است که امام باقر(ع) فرمود: "هرگاه مؤمنان با هم ملاقات نموده و مصافحه نمایند، خداوند دستش را در میان دست آنان قرار می‎دهد."همان، ص 179، حدیث 2. برخورد خوب و گرم و صمیمی با دیگران موجب جلب رضایت خداوند و موفقیت انسان در زندگی می‎شود.

ناوبری کتاب