صفحه ۳۹۱

از چنان اخلاقی برخوردار باشد که بتواند با همراهان خود با اخلاق خوب رفتار کند؛ و سوم این که از ورعی بهره مند باشد که او را از معاصی باز دارد."صدوق، من لایحضره الفقیه، ج 2، ص 179)، حدیث 800؛ کلینی، کافی، ج 4، ص 285، حدیث 1) ؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ج 5، ص 445، حدیث 195) . از رسول اکرم (ص) نقل شده است: "ایمان مؤمن کامل نیست مگر این که در وی سه خصلت باشد، که اولین آنها این است: دارای حلمی باشد که وی را از جهل و نادانی دور کند."نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، باب 26 از ابواب جهاد النفس، ج 11، ص 288، حدیث 6. و نیز فرموده است: "کسی که حلم نداشته باشد مزه ایمان را نچشیده است."همان، ص 291، حدیث 19) . علی (ع) فرمود: "اگر حلیم نیستی سعی کن خود را به حلم و بردباری وادار نمایی؛ چه کم است کسی که خود را همانند مردمی کند و از جمله آنان نشود."سید رضی، نهج البلاغه، حکمت 207، ص 506.

عفت

عفت حالتی است که مانع از غلبه شهوت می‎شود.راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص 573، ماده "عف". حالت بازداشتن نفس و خودداری از بی قیدی و لاابالی گری معنای اصلی عفت است. عفت سبب می‎شود که شخص بر ترک صفات ناپسند و زشتی های رفتاری و گفتاری فایق آید. عفت و حیا منشاء خوبی ها و مانع بدکاری است. مهمترین مورد عفت، کنترل شهوت جنسی در خارج از محدوده مجاز شرعی است. اگر کسی عنان اختیارش را به دست شهوت بدهد، از رستگاری دور شده است. از دیدگاه قرآن از صفات بارز مؤمنان عفیف بودن آنان است. (قد أفلح المؤمنون... والذین هم لفروجهم حافظون ‏ الا علی أزواجهم...)سوره مؤمنون (23)، آیات 1) - 3؛ سوره معارج (70) آیات 29 - 30. "رستگار و پیروز شدند مؤمنان...، و همان کسانی که اندام جنسی خود را از عمل حرام باز می‎دارند، مگر برای همسرانشان... ." این حالت به ویژه

ناوبری کتاب