صفحه ۳۹

خونریزی می‎گردد. بسیاری از جنگ ها و تخریب ها را عقل رهبری کرده است. با این وصف باید نیروی بازدارنده و هدایتگر دیگری در کار عقل دخالت کند.

ج - بیان مسؤولیت ها

دین ابلاغ تکالیف مردم و به عبارتی هدایت آنان را در سر لوحه کار خود قرار داده است. انسانها نسبت به هر آنچه با آن مواجه می‎شوند تکالیف و مسؤولیتی دارند. این مسؤولیت در صورتی به واقع نزدیک می‎شود که از طریق وحی ابلاغ شده باشد. و نیز در این صورت است که اگر مورد سؤال و مؤاخذه قرار گرفتند، نمی توانند مدعی شوند که تکالیفشان را نمی دانسته اند...: (انا أوحینا الیک کما أوحینا الی نوح والنبیین من بعده و أوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و أیوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داوود زبورا ‏ و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما ‏ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما)سوره نساء (4)، آیات 163) - 165) . "ما به تو وحی کردیم همان گونه که به نوح و انبیای پس از او وحی کردیم؛ و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی کردیم؛ و به داوود زبور را دادیم؛ و فرستادگانی که پیشتر داستان آنها را برای تو گفته ایم و فرستادگانی که داستان آنها را برای تو نگفته ایم، و خداوند با موسی به گونه مخصوصی سخن گفت. فرستادگانی بشارت دهنده و هشدار دهنده؛ تا پس از فرستادن آنان مردم را بر خدا حجتی نباشد، و خدا توانا و حکیم است."

آنچه دین به انسانها می‎آموزد، چه در بخش اعتقادات و چه در بخش احکام، به منظور رساندن آنان به کمال و سعادت است. دو چیزی که جزء خواسته های ذاتی انسانها است و چنین سعادت و کمالی منحصر در رشد مادی و دستاوردهای رفاهی

ناوبری کتاب