صفحه ۳۸۴

عبرت آموز نقل شده است: "ما لا بن آدم و الفخر؟ اوله نطفة و آخره جیفة لایرزق نفسه و لایدفع حتفه"سید رضی، نهج البلاغه، حکمت 454، ص 555. "آدمیزاد را با ناز و فخر چه کار، که آغازش نطفه و فرجامش مرداری بیش نیست؛ نه توانایی دارد که روزی خود را تأمین کند و نه می‎تواند از مرگ خود جلوگیری نماید." و در جای دیگری فرموده است: "فخر فروشی را رها کن و کبر را از خود دور کن و قبرت را به خاطر آور."همان، حکمت 398، ص 546.

خداوند درباره بندگان ویژه خود می‎فرماید: (و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا)سوره فرقان (25)، آیه 63. "بندگان خاص خدا آنانی هستند که در روی زمین با تواضع و فروتنی راه می‎روند."

یکی از دلایل طرد ابلیس از درگاه خدای بزرگ و لعن شدن او، کبرورزی او بود نسبت به آدم. شیاطین فراوانی در عالم وجود دارند.سوره انعام (6)، آیه 112) . خداوند سردمدار همه شیاطین را که بیش از همه تکبر و خودخواهی داشت ذکر کرده؛ چنان که عالم بی عمل و هواپرست بسیار است، اما از میان همه آنها بلعم باعورا و علمای بی عمل یهود را مطرح ساخته است. sheer

صد هزار ابلیس و بلعم در جهان ____ همچنین بوده ست پیدا و نهان
این دو را مشهور گردانید اله ____ تا که باشند این دو بر باقی گواه
این دو دزد آویخت بر دار بلند ____ ورنه اندر قهر بس دزدان بدند
این دو را پرچم به سوی شهر برد ____ کشتگان قهر را نتوان شمردمولوی، مثنوی، دفتر اول، ص 157، بیت 3314، شرح دکتر محمد استعلامی.
psheer

آنچه باعث اطاعت نکردن ابلیس از فرمان خدا شد و برای آدم سجده نکرد، استکبار و تکبر وی بود؛سوره بقره (2)، آیه 34؛ سوره ص (38)، آیه 74. و همین امر موجب سقوط و هبوط خود او نیز شد.سوره اعراف (7)، آیه 13) .

ناوبری کتاب