صفحه ۳۷۸

جایی است که عیب طرف ظاهر نباشد.انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب المحرمة، ص 41. بهترین تعریف را برای غیبت می‎توان تعریفی دانست که از رسول خدا(ص) نقل شده که فرمود: "ذکرک اخاک بما یکرهه"حر عاملی، وسائل الشیعة، باب 152) از احکام العشرة، ج 12، ص 281، حدیث 9. "یاد کنی برادر دینی ات را به چیزی که اگر بشنود ناراحت شود." راوی می‎گوید عرض کردم اگر آنچه درباره وی گفته شده در او باشد، غیبت است ؟ فرمود: "اگر باشد غیبت است، و اگر نباشد تهمت است."

غیبت از جمله گناهانی است که در قرآن کریم صریحا از آن نهی شده است: "ای گروه مؤمنان ! غیبت یکدیگر را روا مدارید؛ آیا هیچ یک از شما دوست دارد که از گوشت برادر مرده خود بخورد؟ حتما شما از این امر کراهت دارید."سوره حجرات (49)، آیه 12) . همان گونه که طبع شما از خوردن گوشت مرده برادرش کراهت دارد، باید از غیبت کردن کراهت داشته باشد.

امام صادق (ع) از رسول خدا(ص) نقل کرده است: "غیبت سریع تر از مرض خوره [که بدن را فاسد می‎کند] دین مسلمان را از بین می‎برد."کلینی، کافی، ج 2، ص 356، حدیث 1) . براساس روایتی روزی رسول خدا(ص) بر شخصی به سبب ارتکاب عمل زنا حد رجم جاری کرد. یکی از حاضران با اشاره به مرد حد خورده به رفیقش گفت: این شخص مثل سگ در جایگاه خود کشته شد. پس از آن پیامبراکرم (ص) با آن دو نفر از کنار مرداری عبور می‎کردند، به آنان فرمود: "با دندانهای خود از گوشت این مردار بکنید." عرض کردند ای رسول خدا! از گوشت مردار بخوریم ؟! فرمود: "آنچه از برادرتان نصیب شما شد گندش بیش از این است."فیض کاشانی، محجة البیضاء، ج 5، ص 253. حضرت علی (ع) ضمن مواعظش به نوف بکالی فرمودند: "از غیبت اجتناب کن؛ زیرا آن خورش سگ های جهنم است."حر عاملی، وسائل الشیعة، باب 152) از احکام العشرة، ج 12، ص 283، حدیث 16) .

ناوبری کتاب