صفحه ۳۶۸

رسول خدا(ص) نقل شده است: "مثل دو برادر دینی همانند دو دست است که یکدیگر را می‎شویند؛ مؤمنی با مؤمن دیگر ملاقات نمی کند مگر این که هر یک به دیگری بهره ای می‎رساند."فیض کاشانی، محجة البیضاء، ج 3، ص 285.

رسول خدا(ص) فرمود: "هر کس در راه خدا برادری کند، خداوند درجه او را در بهشت بالا می‎برد." و نیز از آن حضرت نقل است: "هر کس برادرش را در خانه اش زیارت کند، خداوند به او می‎فرماید: تو مهمان منی و بر من است وسایل پذیرایی تو، و بهشت را بر تو واجب کردم به خاطر دوستی ات با مؤمن."کلینی، کافی، ج 2، ص 176، حدیث 6. از امام صادق (ع) رسیده است: "یکدیگر را زیارت کنید که زیارت شما مایه احیای قلبتان می‎شود."همان، ج 2، ص 186، حدیث 2. و پیامبر(ص) فرمود: "هر کس مؤمنی را خوشحال کند مرا خوشحال کرده است، و هر کس مرا خوشحال نماید خدا را خوشحال کرده است."همان، ج 2، ص 188، حدیث 1) .

برخورد با بدیها

با رفتارهای سوء اجتماعی که گاهی سبب تضییع حق افراد جامعه می‎شود، چگونه باید برخورد کرد؟ از سویی نادیده گرفتن رفتارهای سوء، بسا موجب جری شدن کسانی برای ارتکاب مجدد آنها می‎شود، و از طرف دیگر برخورد با آن ممکن است به رفتارهای سوء دیگر منجر گردد و باعث کشمکش شود؛ در حالی که از جدالهای بیهوده به شدت نهی شده است.

در برخورد با چنین رفتارهای سوئی دو گونه دستورالعمل وجود دارد. از یک سو نباید به افرادی که طمع تجاوز به حریم دیگران و به هم زدن فضای سالم جامعه را دارند، اجازه داده شود که حق دیگران را ضایع کنند، آبروی مردم را ببرند و به حقوق مسلم آنان تجاوز نمایند. دستور دیگر این است که سعی شود از عمل بد دیگران گذشت شود. خداوند می‎فرماید: (ادفع بالتی هی أحسن السیئة )سوره مؤمنون (23)، آیه 96."[ای

ناوبری کتاب