صفحه ۳۶۲

شرعی آنان بکوشند. تعلیم فرزندان به آداب دینی و اجتماعی لازم، اقدام به موقع برای ازدواج آنان و رفتار عادلانه در میان فرزندان، از جمله مسؤولیت های پدر و مادر به شمار می‎آید.

خویشاوندان

خانواده مفهومی گسترده دارد و شامل همه خویشاوندان سببی و نسبی می شود. همه وابستگان خونی و پیوندهای خانوادگی، خویشان به حساب می‎آیند؛ و زمانی که کسی خویشاوندی پیدا کرد، برای او حق ایجاد می‎شود. البته رعایت اولویت در خویشاوندی، به ترتیب بستگان درجه اول و سپس خویشان دورتر لازم است. (و أولوا الارحام بعضهم أولی ببعض فی کتاب الله )سوره انفال (8)، آیه 75؛ سوره احزاب (33)، آیه 6. "خویشاوندان [در حکم ارث ] برخی بر برخی دیگر اولویت دارند در کتاب خدا." خویشاوندی به حدی حق ایجاد می‎کند که خداوند درباره استفاده از غذای آنان فرموده است: باکی نیست بر شما که از خانه های خود، پدر، مادر، برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی، خاله، دوست و کسانی که شما کلید منزل آنها را دارید چیزی را تناول کنید.سوره نور (24)، آیه 61.

صله رحم

افراد یک خانواده بزرگ از دیدگاه اسلام انسانهای غریبه ای نیستند که هر یک در جایی و منطقه ای زندگی کنند و با هم رابطه ای نداشته باشند. اعضای یک خانواده هر چقدر که از هم دور باشند، عضو آن به حساب می‎آیند؛ اگر چه از آن خانه و خانواده بیرون رفته باشند. آنان نسبت به یکدیگر مسؤولیت دارند و باید از همدیگر با خبر شوند و از حال هم جویا گردند و در صورت نیاز باید به یکدیگر کمک کنند. به همین جهت مسأله صله رحم در اسلام مطرح شده و به آن سفارش بسیاری

ناوبری کتاب