صفحه ۳۵۱

طاعت، صبر از انجام گناه." با توجه به حدیث فوق، این فرمایش امام صادق (ع) قابل درک است که فرموده است: "الصبر من الایمان بمنزلة الرأس من الجسد"همان، ص 87، حدیث 2. "نسبت صبر با ایمان نسبت سر با بدن است." هنگامی که سر از بدن جدا شود، بدن از بین می‎رود؛ و همین طور است صبر، که اگر از میان برود، ایمان از میان می‎رود. یکی از یاران امام صادق (ع) می‎گوید: از آن حضرت شنیدم که می‎فرمود: "آزاد در همه حال آزاد است؛ اگر برایش گرفتاری پیش بیاید صبر می‎کند و موج ناملایمات او را نمی شکند... پس صبر کنید و خود را برای آن آماده نمایید تا پاداش داده شوید."همان، ص 89، حدیث 6. صبر از خصلت انبیاست.سوره انعام (6)، 34؛ سوره انبیاء (21)، آیه 85؛ سوره ص (38)، آیه 44. خداوند در دستوری خطاب به رسول اکرم (ص) می‎فرماید: (و اصبر حتی یحکم الله )سوره یونس (10)، آیه 109) . "صبر کن تا دستور خدا برسد."

صبر پیشه ساختن با عرض شکایت به پیشگاه حضرت حق و تضرع به درگاه او منافاتی ندارد. چنان که حضرت ایوب (ع) - با وجودی که ضرب المثل صبر و بردباری است و خداوند درباره او فرموده است: "ما او را بنده ای شکیبا و خویشتن دار یافتیم، زیرا نیکو بنده ای بود که دائما رجوعش به درگاه ما بود."سوره ص (38)، آیه 44. - به درگاه قدس الهی شکایت کرد و عرضه داشت: (أنی مسنی الشیطان بنصب و عذاب )سوره ص (38)، آیه 41. "شیطان مرا به رنج و عذاب مبتلا ساخته است."

دعا و توسل

یکی از دستورهای مؤکد در تعالیم اسلامی دعا کردن است. دعا، خواستن و تکرار کردن نیازهاست در نزد خالق قادر حکیم. نیازهایی که بالاتر از زندگی معمولی، خواستن ایده های درست، اخلاق پسندیده و فضیلت هاست. دعا

ناوبری کتاب