صفحه ۳۲۶

آنها را چنین معرفی می‎کند: آنان از چنان عزت نفس و مناعت طبعی برخوردار بودند که در عین فقر و تنگدستی و در عین بی خانمانی و نداری، انسان ناوارد و ناشناس وقتی آنان را می‎دید تصور می‎کرد که آنان غنی هستند. در عین ناداری هرگز حاضر نبودند که دست تکدی به نزد دیگران دراز کنند.سوره بقره (2)، آیه 273.

از علی (ع) نقل است که فرمود: "رضی بالذل من کشف عن ضره"سید رضی، نهج البلاغه، حکمت 2، ص 469. "هر که راز مشکلات خود را برای کسی بگشاید، خود را خوار و ذلیل کرده است." از امام صادق (ع) نقل شده است: "از اخلاق مؤمن نیست که تملق دیگران را بگوید و حسد بورزد مگر در طلب علم"؛نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، باب 119) از احکام عشرة، ج 9، ص 81، حدیث 4. که در آن صورت تملق، احترام به استاد و حسد، غبطه دیگران خوردن است.

8 - داشتن الگوی تربیتی

از مزایای ادیان آسمانی به ویژه در مسائل تربیتی، ارائه الگوهای عملی برای تعالیم اخلاقی و رفتاری است. الگو و اسوه یعنی چیزی و کسی که به عنوان راهنما و مقتدا انتخاب می‎شود. اقتدا کردن به کسی، یعنی حرکت و دنباله روی در عقیده و گفتار و کردار آن کس. وجود الگوی عملی در اخلاق، از آن جهت ضرورت دارد که ممکن است انسان نتواند چارچوبهای کلی تعیین شده را به درستی تشخیص بدهد و تطبیق نماید و یا ممکن است در عمل دچار افراط و تفریط شود. ممکن است برای کسب معنویت که بسیار مطلوب است، به ریاضت های خارج از روال شایسته و گاه غیر شرعی و مشقت آور کشیده شود. در چنین اموری که خطر خروج از اعتدال وجود دارد و یا امکان شناخت درستی از مسائل و تطبیق آنها نیست، وجود الگویی که با اقتدای به او رفتار شود، کمک می‎کند که یا به کلی آفتی نداشته باشد و

ناوبری کتاب