صفحه ۳۰۰

خوش بو ترین و خوش جامه ترین افراد نزدش حاضر شده و می‎گوید: بشارت باد بر تو آسودگی از هر هم و غمی. آن ولی خدا می‎پرسد: تو کیستی ؟ پاسخ می‎دهد: من عمل صالح تو هستم. و اگر او از دشمنان خدا باشد، کسی نزد او می‎آید که از بد لباس ترین و بدقیافه ترین و بد بوترین خلق خداست و به او وعده دوزخ می‎دهد.کلینی، کافی، ج 3، ص 231 و 232، حدیث 1) .

از رسول خدا(ص) روایت شده است که همانا تو را همدمی است که همراه تو دفن می‎شود و او زنده است و تو مرده. پس اگر آن همدم کریم باشد تو را تکریم خواهد کرد، و اگر لئیم و پست باشد تو را خوار می‎کند. از تو فقط درباره او پرسیده می‎شود. بنابراین تلاش کن او را صالح گردانی؛ زیرا اگر او صالح بود مونس تو خواهد بود، و اگر فاسد بود از او وحشت خواهی داشت؛ و او عمل تو است.ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 1، ص 128) .

شفاعت

شفاعت به معنای ضمیمه کردن چیزی به چیزی برای کمک است؛ و بیشتر درباره کسی استعمال می‎شود که دارای رتبه برتر است و در کنار پایین تر قرار داده می‎شود تا او را کمک کند.راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص 457 و 458. به رغم تأکید قرآن کریم بر نبود هیچ گونه یار و شفیعی در قیامت برای انسان (لیس لهم من دونه ولی و لا شفیع )سوره انعام (6)، آیه 51. "برای آنان جز خدا ولی و شفیعی نیست." در آیاتی به صراحت از شفاعت و تأثیر آن در نجات انسان سخن گفته شده است. آنچه از شفاعت نفی شده است برای ظالمان سوره غافر (40)، آیه 18) . و کافران می‎باشد.سوره مدثر (74)، آیات 46 و 48. مشرکان و کافران و همه کسانی که حقایق دین را انکار می‎کنند، مشمول شفاعت نخواهند شد. پیامبراکرم (ص) فرمودند: "شفاعت من برای گناهکاران از

ناوبری کتاب