صفحه ۲۹۰

در قرآن کریم موارد متعددی از زنده شدن مردگان در همین دنیا را بیان کرده است. مثلا گروهی از بنی اسرائیل از موسی (ع) درخواست کردند که خدا را رؤیت نمایند و به موسی (ع) گفتند: هرگز به تو ایمان نمی آوریم مگر این که خدا را به چشم خود ببینیم. آنان که تا آن زمان نشانه ها و معجزات بزرگ خداوند را دیده بودند، به خاطر این اصرار نابجای خود دچار صاعقه الهی شدند و همگی مردند. آنگاه خداوند دوباره همه آنها را زنده کرد.سوره بقره (2)، آیات 55 - 56.

عزیر نبی (ع) از کنار قریه ای می‎گذشت که ویرانه شده بود و استخوانهای مردگانش در کنار آن به چشم می‎خورد. با تعجب پرسید: چگونه خدا این مردگان را زنده خواهد کرد؟ خداوند او را قبض روح کرد و مدت یکصد سال از مرگش گذشت و آنگاه زنده اش نمود و به او فرمود: به غذا و نوشیدنی ات نگاه کن که در طول این مدت هیچ تغییری نکرده است؛ و الاغت را ببین که چگونه بر استخوانهایش گوشت می‎روید و زنده می‎شود.سوره بقره (2)، آیه 259. موارد دیگر ذکر شده در قرآن نیز همین گونه است. حضرت ابراهیم (ع) و کشتن و زنده شدن پرندگان سوره بقره (2)، آیه 260. و قومی که از ترس مرگ دیار خود را ترک کردند و به آن گرفتار آمدند و خداوند برای درس آموزی به آنها زنده شان کرد.سوره بقره (2)، آیه 243.

خداوند از تجدید حیات طبیعت و نو به نو شدن آن نیز برای اثبات تحقق معاد استفاده کرده و توجه مردم را به آن جلب کرده است.سوره روم (30)، آیات 19، 24، 25 و 27. حیات دوباره طبیعت پس از زمستان، دلیل قاطع دیگری است بر این که حیات موجودات زنده و از جمله انسان مراحلی دارد و یا به عبارتی مرگ و حیات آنها نوعی تحول و دگرگونی است.

شاید این سؤال نیز برای کسانی مطرح شود که اصولا چه لزومی دارد که دستگاه

ناوبری کتاب