صفحه ۲۸۵

انتخاب نکرده بودم.سوره فرقان (25)، آیات 27 - 28. صداها به صورت همس و آهسته و در گلو است: (... و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا)سوره طه (20)، آیه 108) . "و صداها در آن روز در برابر خدای رحمان خاشع می‎گردد و جز صدای آهسته چیزی نمی شنوی." دوستان با یکدیگر به کشمکش می‎پردازند و همدیگر را متهم می‎کنند؛ و البته مؤمنان و باتقوایان از جنجال ها و سختی های آن روز برکنارند و هراس انگیزی قیامت در آنها تأثیری ندارد. بت پرستان از معبودان خود اعلام بیزاری می‎نمایند.سوره بقره (2)، آیه 167) . مردمی که از رهبران فاسد و منحرف خود فریب خورده اند، شکوه می‎کنند و تقصیر گمراهی را به گردن آنان می‎اندازند.سوره سباء (34)، آیات 31 - 33. در روز قیامت حقایق روشن می‎شود و هیچ امری پنهان نمی ماند. منحرفانی که حقیقت را مشاهده کردند ولی برای خوشگذرانی و یا عناد از آن چشم پوشیدند، به فضاحت و رسوایی کشیده می‎شوند. ریاکاران و دغل بازانی که مدعی صلاح و درستی بوده اند رسوا و شرمسارند. چهره هایی غمگین و هراسناک هستند و در پی یافتن مفری برای نجات خویش اند. و هیهات که بتوان از آن صحنه سخت فرار کرد.

انسانها در قیامت برحسب ملکات و اعمالشان، به گروههای گوناگون محشور می‎شوند. متقین در آن روز به صورت جمعی می‎آیند. (یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا).سوره مریم (19)، آیه 85. در روایتی امام صادق (ع) فرمود: "مردم برحسب نیات و مقاصدشان محشور خواهند شد."حر عاملی، وسائل الشیعة، باب 5 از ابواب مقدمة العبادات، ج 1، ص 48، حدیث 5.

مردم در قیامت برحسب عملکردشان روسیاه و یا روسفیدند. (یوم تبیض وجوه و تسود وجوه...).سوره آل عمران (3)، آیه 106) . و به طور کلی به سه دسته تقسیم می‎شوند: "پیشگامان در ایمان"، "اصحاب یمین"، که این دو دسته در بهشت جای می‎گیرند؛ و "اصحاب

ناوبری کتاب