صفحه ۲۸۱

که همه چیز در هم کوبیده خواهد شد.سوره زلزله (99)، آیه 1) . تمامی پستی و بلندی های زمین یکسان و صاف می‎شود.سوره طه (20)، آیات 105) - 107) . آنچه زمین در درون خود دارد بیرون خواهد ریخت.سوره زلزله (99)، آیه 2. دریاها شکافته و جاری می‎شوند،سوره انفطار (82)، آیه 3. و آبهای مواج به شعله های آتش تبدیل می‎گردد.سوره تکویر (81)، آیه 6. کوهها از جای خود کنده می‎شوند،سوره حاقه (69)، آیه 14) . و همچون پنبه زده شده در هم می‎ریزند،سوره معارج (70)، آیه 9. و مانند ریگ های روان می‎شوند،سوره مزمل (73)، آیه 14) . و چون گرد و غبار در فضا پراکنده می‎گردند.سوره واقعه (56)، آیات 5 و 6. آسمان متزلزل و سست شده و از هم می‎گسلد،سوره رحمان (55)، آیه 37. و همچون فلز گداخته می‎شود،سوره معارج (70)، آیه 8. و طومارش در هم می‎پیچد.سوره انبیاء (21)، آیه 104) . جو مملو از دود می‎شود.سوره دخان (44)، آیه 10) . ستارگان بی فروغ شده،سوره تکویر (81)، آیه 2. و فرو می‎ریزند.سوره انفطار (82)، آیه 2.

از چگونگی آینده جهان با محاسبات علمی چندان نمی توان خبر داد. منبع این دگرگونی وحی و قرآن است که به گوشه هایی از آن اشاره شد، اما این که چگونه و با چه نحوه ای رخ خواهد داد، روشن نیست. تنها چیزی که از این شرایط می‎توان به دست آورد، این است که در چنین شرایطی وحشت و هراس همه را فرا می‎گیرد، جز کسانی که قلبی مالامال از ایمان و محبت به خداوند دارند. در این هنگام شیپور مرگ همگان دمیده می‎شود و همه جز آنهایی را که خداوند بخواهد می‎میرند.سوره زمر (39)، آیه 68. درهم ریخته شدن عالم از حادثه ای عظیم خبر می‎دهد. چنین حوادث هولناکی نشانه وقوع قیامت و به پایان رسیدن دنیاست، که از آن به "اشراط الساعة" تعبیر می‎شود. زمان اتفاق افتادن این حادثه عظیم چندان دور نیست. به هوش باشیم و فرصت را غنیمت بشماریم.

ناوبری کتاب