صفحه ۲۷۱

آخرت

جز عالمی که اکنون در آن زندگی می‎کنیم، عالم دیگری نیز وجود دارد که از آن به عالم آخرت تعبیر می‎شود.

توجه دادن به عالم آخرت و ایمان به آن، از برنامه های اصلی پیامبران الهی است و همه پیامبران مردم را به آن دعوت می‎کرده اند. عالم آخرت عالمی است در ادامه حیات دنیا. انسانها پس از مرگ به آن عالم منتقل می‎شوند و عقیده و عمل و خصلت هایشان در معرض قضاوت الهی قرار می‎گیرد. عالم آخرت از جمله عوالمی است که خداوند در راستای آفریدن نظام احسن آفریده است. انسانها سرانجام، چه به صورت فردی و چه جمعی، به آن عالم منتقل خواهند شد.

دنیایی که در آن زندگی می‎کنیم، مدت تعیین شده ای دارد و روزی عمرش به سر خواهد آمد و همه به جهان دیگری منتقل می‎شوند. (ما خلق الله السموات والارض و ما بینهما الا بالحق و أجل مسمی )سوره روم (30)، آیه 8. "خدا آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است جز به حق و برای سررسیدی معین نیافریده است."

موضوع عالم آخرت از چنان اهمیتی برخوردار است که ایمان به آن جزئی از اعتقادات دینی است. یکی از ارکان اساسی اصول دین اعتقاد به عالم آخرت است و بدون آن عقیده به دین کامل نیست.(و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا)سوره نساء (4)، آیه 136) . "هر کس که به خدا و ملائکه اش و کتابهایش و پیامبرانش و روز بازپسین کافر شود، به تحقیق در گمراهی دور و درازی گرفتار آمده

ناوبری کتاب