صفحه ۲۵۴

ائمه (ع) از آنجا که مسؤول تبیین احکام خداوند، و حجت خدا بر مردم و راهنمای انسانها در ابعاد مختلف دینی و تربیتی هستند، لازم است که عالم به آنها باشند؛ اما نسبت به امور دیگری مثل مسائل روزمره زندگی، به خواست آنها و مصالح و موقعیت ها بستگی دارد.

شخصی از امام رضا(ع) پرسید: آیا شما علم غیب دارید؟ حضرت فرمودند: "ابوجعفر(ع) فرمودند: (گاهی) درهای علم به روی ما گشوده می‎شود و ما می‎دانیم و (گاهی) بسته می‎شود و نمی دانیم. خداوند اسرار (غیبی) را به جبرئیل و او به محمد(ص) و او به هر کس که خدا بخواهد می‎دهد."همان، ص 256، حدیث 1) .

تفاوت سیره ائمه (ع)

نگاهی هر چند کوتاه به تاریخ زندگی ائمه (ع) نشان می‎دهد که ائمه (ع) سیره متفاوتی داشته اند. آنچه آن بزرگواران انجام داده اند براساس تکالیف الهی بوده است. در عین حال واقعیت ها و شرایط اجتماعی را نیز مدنظر داشته اند. ائمه (ع) به تناسب شرایط اجتماعی و امکانات و با واقع نگری، به وظیفه خود که نگاهبانی از دین خدا بوده عمل کرده اند. آنان شیوه خود را برای پیشبرد اهدافشان تغییر می‎دادند، اما هیچ گاه اصول و جهت کلی را تغییر ندادند. هر یک از آنها در زمان خود نقش بسیار مهمی در معرفی دین خدا و ایفای رسالتش انجام داد. هیچ گاه حوادث تلخ و شیرین نتوانست کوچکترین تغییری در احوال درونی آنان ایجاد کند. برای همین است که نه تنها در زمان خود الگو و سرمشق حق طلبان و حقیقت جویان بوده اند، بلکه برای همیشه تاریخ اسوه پویندگان راه حق و حقیقت هستند. به عبارتی می‎توان گفت که موضع گیری و رفتار ائمه (ع) بر اساس نیازهای زمان خود و

ناوبری کتاب