صفحه ۲۵۰

اسامی ائمه (ع)

اسامی امامان به حق و معصوم شیعه به ترتیب عبارتند از:

امام اول: حضرت امام امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع)

امام دوم: حضرت امام حسن بن علی المجتبی (ع)

امام سوم: حضرت امام حسین بن علی سیدالشهدا(ع)

امام چهارم: حضرت امام علی بن الحسین سیدالساجدین (ع)

امام پنجم: حضرت امام محمدبن علی الباقر(ع)

امام ششم: حضرت امام جعفربن محمدالصادق (ع)

امام هفتم: حضرت امام موسی بن جعفر الکاظم (ع)

امام هشتم: حضرت امام علی بن موسی الرضا(ع)

امام نهم: حضرت امام محمدبن علی الجواد(ع)

امام دهم: حضرت امام علی بن محمد الهادی (ع)

امام یازدهم: حضرت امام حسن بن علی العسکری (ع)

امام دوازدهم: حضرت امام حجة بن الحسن المهدی (ع)

همچنین بر اساس تصریحات و اشارات پیامبراکرم (ص) شیعه معتقد است که حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا(س) ام الائمه و به عنوان محور امامت و ولایت بوده و سرور و سیده همه زنان در دو جهان است. آن حضرت اسوه همه انسانها در همه زمانهاست، و از آنجا که یکی از معصومین می‎باشد قول و فعل و تقریر او حجت است. رضای او رضای خدا و پیامبر(ص)، و غضب و سخط او غضب و سخط خدا و پیامبر(ص) می‎باشد.

این بزرگواران اهل بیت و عترت پیامبرند که مورد سفارش آن حضرت و دارای اوصاف او هستند؛ با این تفاوت که به آنان وحی نبوت نمی شود. آنان از هرگونه خطا و اشتباه محفوظ، و از گناه و نافرمانی خداوند مبرا می‎باشند.

ناوبری کتاب