صفحه ۲۳۳

وی از او درخواست کردند که برای خود جانشینی انتخاب کند.طبری، تاریخ الطبری، ج 2، ص 580.

آیا غیر پیامبر به مصلحت وصیت و تعیین جانشین آگاه بود اما رسول خدا(ص) آگاه نبوده است ؟ و حال آن که خداوند پیامبر(ص) را حریص بر هدایت مؤمنان و مهربان بر آنان معرفی کرده است.سوره توبه (9)، آیه 128) .

چگونه می‎توان پذیرفت که یک دین جاودانی و جهانی که مشتمل بر تمامی معارف اصلی، اصول اخلاقی و احکام فرعی در تمام ابعاد فردی و اجتماعی است، برخلاف تمامی قوانین که نیاز به مفسر و نگهبانی دارد، به یک حافظ و مفسر نیازی نداشته باشد و جامعه اسلامی از بین تمامی جوامع مستثنا بوده و محتاج به هدایت گر و پیشوا نباشد؟

به عبارت دیگر با توجه به ختم رسالت در دوره رسالت حضرت محمد(ص) و جهانی بودن دین اسلام، چه تدبیری برای مصونیت این دین جهانی و خاتم از سوی بنیادگذار آن اندیشیده شده است ؟ منطقا هر فرد خردمندی که به امر مهمی اقدام می‎کند، و هدف مهمی را تعقیب می‎کند، آن هم با هزینه های بسیار زیاد، به نحوی باید ادامه مسیر را تا رسیدن به اهداف خود مد نظر داشته باشد و برای آن برنامه ریزی کند.

این موضوع از چند فرض خارج نیست.

1 - دین اسلام محدود به عمر شریف حضرت رسول (ص) بوده است و برای پس از آن هیچ تدبیری نیندیشیده است.

2 - مسلمانان در دوران حیات پیامبر(ص) به حدی از بلوغ فکری و علمی رسیده بودند که می‎توانستند بر اساس قرآن و سنت تکلیف خود را بدانند و نیازی به پیشوای دینی نداشتند.

3 - انتخاب پیشوا به عهده مسلمانان گذاشته شد.

ناوبری کتاب