صفحه ۲۲۷

آیه نیز در مقام تعظیم رسول و اولی الامر است؛ زیرا اطاعت از آنان در ردیف اطاعت از خداوند آمده، پس باید این قابلیت و صلاحیت در آنان وجود داشته باشد. از امام علی (ع) نقل است که در تفسیر همین آیه فرمود: "خداوند به اطاعت پیامبر و اولی الامر امر کرده است؛ از آن جهت که آنان معصوم و منزهند و به گناه امر نمی کنند."حویزی، نورالثقلین، ج 1، ص 500 و 501، حدیث 337.

3 - دارای صفات نبی

امام جانشین پیامبر خداست و نقشی را به عهده دارد که پیامبر آن را عهده دار بوده است. بنابراین امام باید به جز نبوت، آن دسته از صفاتی را که در ایفای نقش پیامبر و در ادامه آن لازم است دارا باشد؛ چه این که فلسفه وجودی امام وقتی تحقق پیدا می‎کند که با صفات لازم، نقش پیامبر را در جامعه ایفا کند و در تمامی فضایل اخلاقی و ارزشهای دینی الگوی تمام عیار متدینان باشد. این نظر از اعطای مقام امامت به ابراهیم (ع) از سوی خدا(و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما) سوره بقره (2)، آیه 124) . به خوبی قابل استنباط است. خداوند آنگاه که خواست آن حضرت را به مقام امامت نایل آورد، او را با امتحانات سختی آزمود و آن حضرت همه آنها را با موفقیت پشت سر گذاشت.سوره بقره (2)، آیه 124) . او برای خدا هجرت کرد،سوره عنکبوت (29)، آیه 26. از زن و فرزندش گذشت و آنان را در سرزمین مکه که فاقد هر نوع آبادانی بود اسکان داد؛سوره ابراهیم (14)، آیه 37. در امر ذبح فرزندش اسماعیل، تسلیم امر خدا شد که از آن به امتحانی بزرگ یاد شده است: (ان هذا لهو البلا ء المبین ).سوره صافات (37)، آیه 106) . پشت سرگذاشتن آن امتحانهای سخت نشان می‎دهد که برای نیل به مقام امامت، باید از راههای سختی گذر کرد تا توانست بار سنگین امامت را بر عهده گرفت.

کسی که واجد مقام امامت است، باید دارای جاذبه های معنوی باشد. عادل،

ناوبری کتاب