صفحه ۲۲۱

رحمت الهی اقتضا می‎کند که مردم را بلاتکلیف رها نکند. (کتب ربکم علی نفسه الرحمة ).سوره انعام (6)، آیه 54. "خداوند مهر و شفقت به شما بندگان را بر خود لازم کرده است." او هدایت را به طور کامل برعهده خود قرار داده است.سوره لیل (92)، آیه 12) . بر خود فرض کرده که راه میانه و به دور از افراط و تفریط را نشان دهد.سوره نحل (16)، آیه 9.

اهداف فوق تنها در پرتو پیشوایی برگزیدگانی میسر است که ظرفیت وجودیشان به گونه ای باشد که بتوانند نقش دقیق تشریح دین الهی را داشته باشند. نقشی را که پیامبر(ص) با ابلاغ وحی و توضیح و شرح آن انجام داد و بیان ابعاد آن و ارائه اصول و مبانی آن که از وحی گرفته شده باشد، به عهده چنین کسانی است. در حدیث مفصلی از امام رضا(ع) فلسفه وجودی امام و نقشی که خداوند بر عهده او گذاشته بیان شده است.کلینی، کافی، ج 1، ص 200، حدیث 1) .

امام صادق (ع) درباره ضرورت وجود امام معصوم می‎فرماید: "زمین هرگز از امام خالی نخواهد بود، به منظور این که اگر مؤمنان چیزی [به دین ] افزودند آنان را به دین برگرداند، و اگر چیزی را کم کردند آن را کامل کند."همان، ص 178، حدیث 2.

هشام بن حکم می‎گوید: روزی در مسجد بصره با عمرو بن عبید درباره امامت گفتگو می‎کردم. در آغاز درباره وظایف جوارح پرسیدم، او کار هر یک را توضیح داد. پرسیدم دل برای چیست ؟ پاسخ داد هر زمان جوارح و اعضا در امور مربوط به خود شک نمایند، به دل ارجاع می‎دهند تا حیرت آنان برطرف شود. گفتم خداوند برای برطرف شدن تردید جوارح پیشوایی قرار داده است، اما چگونه ممکن است مردم را در حیرت و اختلاف رها کرده و امامی برای آنان تعیین نکرده باشد تا برای رفع حیرت آنان به او مراجعه شود؟! عمرو ساکت شد و سخنی نگفت.همان، ص 169، حدیث 3.

همان گونه که حکمت، لطف و مهر خداوند اقتضا کرده که زمینه های کمال

ناوبری کتاب