صفحه ۲۱۴

دقیقا همان چیزی است که بر پیامبر نازل شده و هیچ گونه تحریف و دستبرد - چه در کاستی و چه در زیادت - بر آن وارد نشده است؛ و اگر افرادی از محدثین مطالبی بر تحریف قرآن در میان علمای اهل سنت و شیعه گفته اند کسانی اند که میان روایات ضعیف و غیر قابل اعتماد و روایات متواتر و اجماعی نتوانسته اند تمیز قائل شوند، و نظرات این جمع قلیل آسیبی به تواتر قرآن و اجماعی بودن آن نمی رساند، به ویژه آن که حتی این عده قلیل اگر نظر درباره تحریف داشته باشند، ناظر به کاستی قرآن دارند؛ وگرنه در این که این قرآن موجود چیزی اضافه بر قرآن ندارد اتفاق نظر دارند.

در آیه شریفه قرآن آمده است: (انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون )سوره حجر (15)، آیه 9. "بی شک ما قرآن و ذکر را فرو فرستادیم و ما نگهدار آن هستیم." و نیز در آیه ای دیگر می‎فرماید: (و انه لکتاب عزیز ‏ لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه تنزیل من حکیم حمید)سوره فصلت (41)، آیات 41 - 42. "و به راستی آن کتابی ارجمند است، از پیش روی آن و از پشت سرش باطل به سویش نمی آید، وحی نامه ای است از حکیمی ستوده."

به این جهت خداوند تأکید می‎کند با مقدمات و اسبابی که برای نگهداری آن فراهم شده، جای وارد شدن باطل و احتمال تحریف در قرآن وجود ندارد.

ناوبری کتاب