صفحه ۱۸۰

در سوره اعراف از قول چند تن از انبیا این عبارت نقل شده است: (یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره )سوره اعراف (7)، آیات 59، 65، 73 و 85. "ای قوم من ! خدا را پرستش کنید که جز او خدایی برای شما نیست." در سوره انبیا پیش از بیان قصه برخی از پیامبران، هدف مشترک تمامی آنان را دعوت به پرستش خدای یگانه ذکر می‎کند. (و ما أرسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه أنه لا اله الا أنا فاعبدون)سوره انبیا (21)، آیه 25. و نیز در همین زمینه ر.ک : سوره انبیا (21)، آیه 108) ؛ سوره صافات (37)، آیه 126) ؛ سوره ص (38)، آیه 65؛ سوره زمر (39)، آیات 11، 12، 64 و 65؛ سوره غافر (40)، آیه 66؛ سوره زخرف (43)، آیات 45، 63 و 64. "هیچ رسولی را پیش از تو به رسالت نفرستادیم، جز این که به او وحی کردیم که به جز من خدایی نیست؛ تنها مرا به یکتایی بپرستید."

2 - توجه به عالم آخرت

یکی از مهم ترین محورهای مشترک پیامبران الهی خبردادن از عالم آخرت و ضرورت توجه به بازگشت انسان است. در قرآن کریم بیش از 1500 آیه در باره معاد به عنوان جهان غیبی است، جهانی که تنها شأن پیامبران است که از آن خبر دهند و به ایمان به آن دعوت کنند؛ و لذا قرآن کریم در چند آیه بر این اصل تأکید می‎ورزد که کسانی که ایمان به خدا و جهان آخرت داشته باشند و عمل صالح انجام دهند از پاداش الهی نصیب می‎برند.سوره بقره (2)، آیه 62؛ سوره مائده (5)، آیه 69.

3 - اصلاح امور اخلاقی و اجتماعی

رسالت انبیا ابعاد عقیدتی، اخلاقی و اجتماعی دارد و در دعوت به عبادت خدا و یا ایمان به قیامت خلاصه نشده است. پیامبران با خرافات، فساد اخلاقی، فساد

ناوبری کتاب