صفحه ۱۱۸

به چیز مجهول مطلق امکان ندارد. نمی شود انسان به چیزی گرایش داشته باشد ولی به او آگاه نباشد.

این گرایش درونی گاهی با گرفتار آمدن انسان به شداید و سختی ها خود را نشان می‎دهد. همان گونه که بیان شد قرآن از کسانی یاد کرده است که وقتی در طوفان دریا گرفتار می‎آیند و همه راهها به روی آنها بسته می‎شود، با اخلاص تمام رو به سوی خدا می‎آورند و از او نجات خود را طلب می‎کنند. (فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون )سوره عنکبوت (29)، آیه 65. "زمانی که در کشتی سوار شوند، خدا را مخلصانه می‎خوانند و به درگاه او دعا می‎کنند، و وقتی که خدا آنان را به خشکی راه می‎برد [و مشغول به دنیا و نعمات آن می‎شوند] باز رو به شرک می‎آورند." (و اذا غشیهم موج کالظلل دعوا الله مخلصین له الدین...)سوره لقمان (31)، آیه 32. "وقتی که موج آنها را همچون سایبانها از هر سو فرا گرفت، خدا را می‎خوانند با عقیده ای خالص... ."

صفات خدا

خداوند دارای صفات و افعالی است که آنها برای بشر قابل شناخت هستند؛ هرچند این شناخت محدود می‎باشد. البته ذات خدا قابل شناخت نیست؛ اما صفات و افعال او که در عالم تبلور یافته اند قابل فهم می‎باشند.

عبدالرحیم قصیر می‎گوید نامه ای به دست عبدالملک بن اعین به امام صادق (ع) نوشتم و در آن آوردم که مردمی در عراق پیدا شده اند که خدا را به صورت و خطوط چهره توصیف می‎کنند. فدایتان گردم اگر صلاح دیدید نظر صحیح را درباره توحید برایم بنویسید. آن حضرت برایم نوشت: "خدا تو را مشمول رحمت خود قرار بدهد؛ از توحید و آنچه از ناحیه تو درباره آن اندیشه می‎شود پرسیده ای. بزرگ است آن خدایی که همانندی برای او نیست. او شنوا و داناست. بزرگتر است از

ناوبری کتاب