صفحه ۱۱۳

انسان برای ادامه زندگی به خواب نیاز دارد، باید به استراحت بپردازد. پس از رفع خستگی از خواب بر می‎خیزد. (و جعلنا نومکم سباتا)سوره نباء (78)، آیه 9. "ما خواب شما را آسایش قرار دادیم." انسان با به خواب رفتن نمی میرد و مجددا بیدار می‎شود. (الله یتوفی الانفس حین موتها و التی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیها الموت و یرسل الاخری الی أجل مسمی ان فی ذلک لا یات لقوم یتفکرون )سوره زمر (39)، آیه 42. "خداست که جانها را به هنگام مرگ می‎گیرد، و نیز جان کسانی را که در موقع خواب نمرده اند؛ پس آن را که حکم مرگ بر او مقرر شده نگه می‎دارد، و انسانهای دیگر را تا هنگام معین برای زندگی باز می‎فرستد؛ در این برای کسانی که می‎اندیشند نشانه هایی است."

انسانها به وسیله قطعه گوشتی و حنجره گوشتی سخن می‎گویند.سوره الرحمن (55)، آیات 3 و 4؛ سوره بلد (90)، آیه 9. برای آنها از همان بدن و مواد، گوش شنوا و چشم بینا آفریده شده است.سوره انعام (6)، آیه 46. به تعبیر امیرمؤمنان (ع) "اعجبوا لهذا الانسان ینظر بشحم و یتکلم بلحم و یسمع بعظم و یتنفس من خرم"سید رضی، نهج البلاغه، حکمت 8، ص 470. "در شگفت باشید از این انسان که نگاه می‎کند با تکه پیهی و سخن می‎گوید با قطعه گوشتی و می‎شنود با استخوانی و تنفس می‎کند از شکافی." انسانها به رغم این که از خاک و گل اند، با اندامی متناسب آفریده شده اند.سوره کهف (18)، آیه 37. و به قیافه و شکل های گوناگونی خلق گردیده اند. رنگ ها و زبانهای متفاوتی پیدا کرده اند.سوره روم (30)، آیه 22. در وجود انسانهای آفریده شده از خاک و آب، توانایی های محیرالعقولی قرار داده شده است. وجود قوه تفکر و مأل اندیشی و مهر و عاطفه و خشم و غضب و گریه و خنده و شادی و غم و عجله و سستی و... در انسان همه و همه حکایت از این حقیقت دارد که این موجود پیچیده نمی تواند بدون تدبیر و حکمت آفریده شده باشد. این موجود شگفت بی هیچ دلیل دیگر و به تنهایی حاکی از وجود خالقی مدبر است.

ناوبری کتاب